Referater - St. Lyngby IF

Gå til indhold

Hoved menu:

Referater

FORENINGEN > Bestyrelsesmøder
OBS! Underskrevet regnskab for 1.1.2016 - 31-12-2016 åben her.... (PDF dokument)

 
Hovedgeneralforsamling den 22. februar 2017 kl. 19.00
 
Referat
 

1.    Valg af dirigent
 
·         Lars Hansen blev valgt.
 
 
2.    Formandens beretning
 
·         489 medlemmer i foreningen.
 
·         Liv og glade dage projektet har haft en spændende udvikling og der er nu udarbejdet helhedsplan, som kan bruges til at søge fonde mv. Desværre krævede P-plads lokalplan, som nu forsinker processen i 1 år. Kommunen er i forhandlinger med ejer om købt af nabo jord.
 
·         Ift. Foreningsudvikling har der også været arbejdet. Målet er en mere strømlinet forening, hvor vi kan besætte bestyrelsespladser og sikre tid til udvikling. DGI støtter os i processen mod en en succesfuld forening. 2 fokusområder: strukturændring og flere frivillige.
 
·         Hovedforeningen har indført principper om støtte til flerdagsture, som har været anvendt til ture i fodbold og gymnastik regi.
 
·         Æresprisen blev til aktivfesten uddelt til Ulrik Krogh for hans store arbejde med fodbolddrengene og i bestyrelsen. Sportspris bklev uddelt til U14 drenge for deres flotte resultater.
 
·         Tak til sponsorer og Vennerne, til naboer, skole, Arresøhus, hovedbestyrelsen og alle frivillige.
 
Der var følgende kommentarer til formandens beretning blev drøftet:
 
·         Spørgsmål om P-plads ift. at bruge skolegården og manglende lys. Svar: Vi er lovet, at den nye P-plads anlægges med lys. Det er ikke muligt at parkere i skolen ift. beredskab. Vi har prøvet at få den åbnet om torsdagen når der er banko mellem kl. 17-22, men det er op ad bakke. Når p-pladsen laves på Arresøhus´ grund overtager kommunen grunden.
 
·         Spørgsmål til bestyrelsens holdning til foreningsudvikling: Svar: Afdelingerne har givet indput til deres ønsker og hovedbestyrelsen har fik hjemmeopgave til hvordan vi vil arbejde med de to indsatsområder (strukturændring og rekruttering af frivillige) på kort og lang sigt. Vi følger op inden sommerferien, således at vi kan begynde at implementere efter sommerferien.
 
 
3.    Afdelingsformændenes beretning
 
      
 • Badminton: Fordobling af medlemmer i 2016 med nu 35       medlemmer. Unge kommet tilbage. 1 hold medt til turnering. Juleafslutning       afholdt med hygge.
 •   
 • Håndbold: Stor tilgang af medlemmer. Nu 2 herrehold       og 2 damehold. Fået ny passioneret træner. Indhentet sponsorstøtte til       afdelingen, som bruges til udstyr, træner, trøjer, arrangementer.       Sommerarrangement for herrerne afholdt. Det ene hold er rykket op.
 •   
 • Gymnastik: Holdt fin opvisning i 2016. I sæson       2016/17 har der været 4 voksenhold med 39 medlemmer og 9 børnehold med       177 medlemmer. Der er kommet 2 nye trampolinhold, 1 ekstra springhold og       de 2 dansehold er vendt tilbage med ny træner. Minitons hold nedlagt pga.       trænermangel. Vi har søgt tilskud til redskaber, airmåtte, opvisningstøj,       opvisning og kurser. Der er valgt ny bestyrelse ved generalforsamlingen       som nu består af 5 medlemmer og 1 suppleant. Ny formand er Gitte Hvarre.       Opvisning afholdes den 2/4.
 •   
 • Skytterne: Vand i kælderen i august, men er nu       udbedret. Skoleskydning kører med 25 børn. 5 hold til landsdelsfinalen       tilmeldt, men kun 2 hold fremmødte. De blev nr. 5 ud af 12.       Kommuneskydning kører. God juleafslutning med konkurrencer. Startet på       luftgeværskydning. Skal til Vingsted og skyde med 9 børn og 10 voksne.       Svært at holde på medlemmerne pga. vandskaderne i kælderen. En ny       vandskade gør at de ikke kan træne, da der er konstateret       skimmelsvamp.  Affugter kører. Det       er tredje gang, det er sket, hvilket er meget utilfredsstillende. Tak til       vennerne for støtte.
 •   
 • Fodbold: I denne sæson har der været 127 medlemmer,       hvilket er 12 medlemmer færre end i 2015. Fodbold fitness kører.       Babyfodbold med 20 medlemmer kører med god tilslutning. U14 oprykket til       mesterrækken. De blev nr. 2 ved indendørs fodbold. U14 har også været i       Berlin. De sparede selv sammen og fik støtte fra vennerne. Blev nr. 3 og       modtog fairplay trofe i Berlin. De planlægger nu tur til Barcelona.       Holdet fik klubbens sportspris og Ulrik Krog fik fortjent hædersprisen.       U11-13 har deltaget i pinsecup og set kampe sammen. De sparer også sammen       til en rejse. Der har været afholdt ungdomsafslutning med stor tilslutning.       Har også haft foredrag om at være ungdomstræner. Futsal fodboldsskole       afholdt mellem jul og nytår. Har haft tilknyttet en børne og       ungdomskonsulent fra DGI i 200 timer.
 •   
 
4.    Det reviderede regnskab fremlægges
 
·         Regnskab 2016 gennemgået (vedlagt som bilag).
 
·         Banko har haft endnu et flot år med et overskud 255.000 kr.  
 
·         Der har været en del udgifter til alarmer/lås, der er udskiftet, og ikke mindst køreplader.
 
·         Egenkapital er 1,2 mio kr.
 
·         Spørgsmål om, hvorfor det er blevet gratis at bruge styrketræningen. Det blev besluttet til generalforsamlingen sidste år. Kun ikke aktive medlemmer betaler (ca. 20).
 
·         Parabol er opsagt, men der er et helt års 1 opsigelse.

 
5.     Budget og foreningens planer fremover
 
·         Budget 2017 gennemgået (vedlagt som bilag).
 
·         Liv og glade dage skal færdiggøres og gennem det politiske system. Ny lokalplan skal vedtages. Nu går vi i gang med at søge penge. Vi tænker på at skaffe halvdelen til multibanen 800.000 - men fonde skal søges. P-plads betales af kommunen fuldt ud.
 
·         Foreningsudvikling skal være færdig inden sommerferien, så det kan implementeres efter sommerferien. Helt akut er de behov for 2 frivillige hver 3. uge til banko - derfor haster det. Høj prioritet.
 
·         Ny afdelingsleder på skolen pr. 1/3 som vi skal have etableret et godt samarbejde med og fortsat samarbejde med Vennerne.
 
·         Bemærkning om, at udgift til skitseforslag til Liv og Glade dage projektet med kommunen på 75.000 mangler i budgettet.

 
6.     Indkomne forslag
 
Ingen indkommet.
 
 
7.     Fastlæggelse af kontingent
 
Aktivt medlemskab 50 kr.
Passivt medlemskab 10 kr.

 
8.     Valg
 
a) Formand Per Lyngsie genvalgt
 
b) Næstformand Egon Madsen ikke på valg
 
c) Kasserer Bo Aagaard ikke på valg
d) Sekretær Karen Tommerup genvalgt
e) Fanebærer Sandra Jensen ikke på valg
f) Fanebærer Lone Andersen genvalgt
g) Revisor Per Hansen genvalgt
h) Revisor Mogens Hansen ikke på valg
 
i) Bestyrelsessuppleant Marianne Hansen genvalgt
j) Kasserersuppleant Lone Andersen genvalgt
k) Revisorsuppleant Inge Kristensen genvalgt
l) Fanebærersuppleant Flemming Pedersen genvalgt
 
 
9.     Eventuelt
 
·         Forslag om følere i skydekælderen, så der går en alarm, næste gang vandet kommer. Dette viderebringes til dem, der skal udbedre seneste skade.
 
·         Bankospillere mangler fortsat hjælpere. De har fået en enkelt fra St. Lyngby og nogle udenbys. Bestyrelsen opfordres til at gøre mere for at skaffe mandskab til at drive bankoen.
 
·         Forslag om en mere opdateret og indbydende hjemmeside.
 
·         Spørgsmål om foreningens udgifter til bank.
 
·         Vennerne ønsker, at det gode samarbejde fortsætter.
 
·         Ønske om, at bestillinger af adgangskort og brikker går hurtigere.
 
·         Spørgsmål om det er foreningen, der betaler rengøring i klubhus og motionsrum. Det er det. Ligger under klubhus vedligehold i regnskabet. Kommunen dækker en del af udgiften.
 
·         Forslag om at inddrage suppleanterne mere med i hovedbestyrelsens arbejde.
 
·         Spørgsmål til om Banko selv kan finde medlemmerne og om hvad de har brug for hjælp til. Banko bruger frivillige til kaffe, bar, gulvet, mad og podiet. Der er 3 på hvert hold og de kommer hver gang.
 
·         Opfordring til banko om at beskrive opgaverne i banko og kiosk mv.
·    Aktiv fest og klub fest: Lidt opbakning og deltagelse til festen fra bestyrelsens side skinner af på
arrangementet.
 
·         Bemærkning om, at ingen i skytteforeningen er fra nærområdet.
 
·         Per afsluttede generalforsamlingen med at sige tak til dirigent og der blev råbt hurra for foreningen.
 
 
gixmo.dk
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu