Referater - 2018 - St. Lyngby IF

Gå til indhold

Referater - 2018

FORENINGEN > Bestyrelsesmøder
Referat af hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2019
Deltagere Per Lyngsie, Egon Madsen, Bo Aagaard, Marina Rasch, Karen Tommerup (ref.)

1. Godkendelse af referater. Godkendt.

2. Afdelings generalforsamlinger. Udgået pga. manglende deltagelse fra afdelingsformændene.
a. Bestyrelses medlemmer
b. Afdelings budget
c. Tilskud fra hovedkassen

3. Hovedgeneralforsamling
a. Bestyrelsesmedlemmer vi mangler emner til sekretær og formand.  Karen kan ikke komme. Drøftes den 7. februar 2019.
b. Traktement
c. Vi skal lave hovedforeningens budget

4. Afdelingerne. Eventuelle ting som ønskes drøftet med hovedforeningen. Udgået.

5. Næste møde. Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.00 for alle nye bestyrelsesmedlemmer vedr. orientering om foreningsarbejdet og drøfte situationen i hovedbestyrelsen. Dette orienteres der om på alle generalforsamlinger.

6. Eventuelt


Formanden har ordet til bestyrelsesmøde den 28-11-2018

Venner:
Der har været afholdt samarbejdsmøde med ”vennerne”
Alle afdelinger som have lagt ansøgninger ind har fået tilsagn om næsten det hele såfremt arrangementer / indkøb bliver foretaget.
Såfremt alle afdelinger gør brug af tilsagn vil vennerne støtte med ca. 250.000
Enighed om at samarbejdet fungerer og vi er sammen om at udvikle foreningen.
Der skal være mere fokus på synlighed (halter stadig)
 
Hallen
Der er en proces i gang med at få gjort bedre rent i hallen – det foregår politisk
Gulvmanden er blevet kontaktet og der bliver arbejdet på højtryk på sagen.
Eventuelle henvendelser omkring dette bedes rettet til formanden – således at vi har styr på hvad der bliver sagt og gjort.
Musikanlægsskab er stadig under udarbejdelse og afventer færdigmelding fra smed.
Der er rettet henvendelse til gulv entreprenør omkring de manglende huller til små mål og at banderne ikke kan monteres forsvarligt og rigtigt i nogle af bøsningerne.
Der bliver udført et skinnesystem så ”fangnet” bag ved mål ved indgangsdør kan flyttes hen mellem de 2 første badminton baner.
For god ordens skyld præciseres at de tildelte tider er inklusiv oprydning – med mindre der foreligger en klar aftale om noget andet.
Eksempel: Hvis tiden slutter 20.30 er man færdig og væk fra gulvet kl. 20.30.

Styrketræningsrum.
Der er desværre stadig problemer med at få det digitale nøgle system til at fungerer – skulle blive udbedret i denne uge.
Hav venligst tålmodighed med at love nye medlemmer adgang – TAK (nøglebrikker kan ikke kodes)
Der er rigtig mange som bruger lokalet – dejligt, men hvordan laver vi eventuelt begrænsning?

Klubfest.
Hædersprisen som jo blev tildelt til bankoudvalget. Medlemmer for deres pris til udvalgets sammenkomst den 7. december.
Kommunen:
Kommunen har bedt / sagt at vi skal ændre retningen på boldbanen bag ved hallen.
Dialog fortsættes til foråret omkring mulighed for at få alle kan få tålelige forhold.
Referat fra hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. november 2018 i klubhuset.
Afbud fra: Karen og Tine, Jesper gik kl. 20.00 ikke hørt fra Susanne
 
1.      Godkendelse af referat fra sidst – ikke fremsendt til dagen, punkt udsættes.
2.      Formanden – Notat fra formanden vedlægges som bilag
3.      Regnskab – intet væsentlig at bemærke – regnskab skal være færdig i uge 2
4.      Generalforsamlinger afholdes som følger
 
Onsdag den 23-1-2019 kl. 19.00 Badminton
 
Torsdag den 24-1-2019 kl. 19.00 Fodbold
 
Mandag den 28-1-2019 kl. 19.00 Skydning
 
Tirsdag den 29-1-2019 kl. 19.00 Gymnastik
 
Torsdag den 31-1-2019 kl.  ? Håndbold
 
Hovedgeneralforsamling onsdag den 27 -2 -2019 kl. 19.00
Der er stadig brug for at komme med eventuelle forslag til nye hovedbestyrelsesmedlemmer. Eventuelle emner meldes til formand inde der gøres videre
 
5.      Afdelinger ingen væsentlige bemærkninger til dette punkt.
6.      N/A
7.      Næste møde afholdes i uge 3 den 16-1-2019 kl. 19.30
Her skal vi have budgetter fra afdelinger med og eventuelle bemærkninger til afdelings generalforsamlinger tages op

Referent: Per
Referat af møde i hovedbestyrelsen 28. august 2018
Til stede: Marina, Tine, Ole, Jesper, Egon, Bo, Per, Karen (ref.)
 
Afdelingerne
Fitness: Nye maskiner  er på hjemmeside, indmeldelser kommer ind nu, Ønske om åbning fra kl. 6-22.  Per undersøger og vender tilbage.

Badminton: Går ok om mandagen, men det kniber med at trampolin er helt ude kl. 19.
 
Håndbold: Rengøring af gulv mangler. Ønske om bedre internet. Hvis ikke vi kan få skolen til at få bedre net må vi selv tage fat. Gymnastik efterlyser det også. Per hører kommunen om det. Herefter tager vi stilling til om vi selv gør det.
 
Gymnastik: God tilslutning, mangler stadig brikker. Per afleverer til trænerne og laver liste. Skift mellem håndbold: håndboldholdet skal vente med at gå ind i hallen indtil 20.30
 
Fodbold: Desværre lidt uheldige omstændigheder, svært at få tid til ideer.
 
Økonomiafdelingen: Det kører

Venneansøgning
Per har modtaget fra skytterne.
Afdelingerne skal sende til Per i løbet af ugen.
 
Børneattester
Navn, adresse, personnummer skal afleveres til Per.
 
Klubfest
Forslag til hæderspris og sportspris drøftet.
Orkester mv. på hånden.
Uddeling deles op efter hhv. forret og hovedret.
50 skal som minimum melde sig til.
Barbemanding: Karen og Per undersøger.

Markedsføring:
 - Opfordring til at vi får voksenholdene til at melde sig til.
 - Flyers laves. Dukke op og dele dem ud.
 - Facebook opdateres.
 
Forårsfest: 6/4 i kombination med motionsløbet. Keglebane kunne være en sjov aktivitet.  6 frivillige fra håndbold vil gerne lave festen.
 
Hallen
Finjustering af haltider: Vi skal officielt være ude kl. 22. Kampe starter 20.45. Håndbold går ikke ind til træning før 20.30.
Eventuelle ønsker om flere tider: Lørdag 8-8.50 kan komme i spil.
Gymnastik, håndbold, fodbold deltager i oprydning af redskabsrum lørdag den 13/10 kl. 9.00.
 
Siden sidst
Se bilag udsendt inden mødet
 
Næste møde
Torsdag den 29/11 kl. 19
 
Eventuelt
Skab - der er et ledigt
Udearealer/indearealer optimering - hvad gør vi? Vi skal have noget der tiltrækker medlemmer.  Vi taler om det næste gang.
 
Per trækker sig som formand.
 


 


 
Referat af møde i hovedbestyrelsen 28. august 2018
 
Til stede: Marina, Tine, Ole, Jesper, Egon, Bo, Per, Karen (ref.)

1.     Godkendelse af referat
-      Godkendt
 
2.     Orientering fra formanden
-      Stille og rolig sommer
-      Skytter meldt afbud. De kommer ikke så meget. Per prøver at tage fat i dem.
-      Nyt gulv i hal. Skruer i bænke ikke gode. Rampe til redskabsrum mangler. Huller i gulv til bommen. Nye bag-net kommer. Det laves inden fredag.
 
-      2 fodboldomklædingsrum renoveret.
-      P-plads næsten færdig.
-      Ny dør til WC i klubhus.

3.    Kommunen
-      P-plads økonomi. Vi har brugt 200.000 kr. på jernplader. Kommunen vil kun dække 40.000. Vi har mail fra borgmester om, at p-plads ville blive færdige i 2016. Politikerne har lovet, at kommunen ville betale for jernpladerne –bl.a. på vælgermøde ifm. sidste kommunevalg.
-      Benyttelse af boldbane bag hallen. Henvendelse fra kommunen om ikke at benytte 7 mandsbanen. Vi undlader at hente bolde. Vi overvejer skiltning, og prøver at lave en aftale om boldene.
-      Intet nyt om jordkøb ifm. Liv og Glade Dage.
 
4.     Hallen
-      Nyt gulv.
-      Ordensreglement: Lad os prøve at lave orden.
-      Sko i hallen: Små sten kan ødelægge gulvet. Ikke så sårbart, som tidligere gulv. Vi skal selv overholde reglerne og motivere andre til at overholde dem. Forslag om skilt på gulv om, hvor sko skal være. Skilt uden for dør, om ingen udendørs sko i hallen. Per ser på det.
-      Opbevaringskasser: Kan nu fyldes. Håndbold har en til overs. Vil gerne have et skab. Gymnastik kunne være interesseret i at bytte.
-      Redskabsrum: Vi skal have noget orden. Ide om rampe og mærke gulv op. Vi korter næste møde af og går en time derover.
-      Rensemaskine til harpiks indkøbes.
-      Bånd til de tykke måtter mangler.
-      Musikanlæg: Evt. til reparation. Ellers trådløs løsning, som der er stor interesse for. Per undersøger.
 
5.     Nyt fra afdelingerne:
-      Gymnastik: Trampolin om mandagen: Kristian kan træne tæt på døren. De ser hvordan det går. Vi går på jagt efter båndene i redskabsrummet.
-      Ibrugtagningsskemaer på vej- mangler et kursus. Hvor mange er på holdene og hvem har ansvar. Per sender skemaer til formændene.
 
6.     Ansøgning til Vennerne:
-      Fælles ansøgning skal afleveres til Vennerne 1/11. Derfor frist for ansøgning inden næste møde. Kun tilskud til børn/unge. Hovedforening har også mulighed for at søge om noget. Får man en god ide i løbet af sæsonen er der mulighed for at søge via Hovedforeningen. Svar fra Venner ligger 3. onsdag i november (21. november)
 
7.    Arrangementer
-      Skt. Hans gik godt. Arrangørerne vil gerne stå for det igen. Dejligt! Vi gør mere ud af reklame næste gang.
-      Flere ideer til arrangementer blev drøftet:
o   November fest med uddeling af priser stadig godt. 10/11 – vi prioriterer at komme.
 
o   Gymnastikopvisning med efterfølgende spisning.
 
o   Motionsløb i foråret. Evt. kombinere afslutningsfest for alle afdelinger i foråret. Kåre frivillige. Gøres bredere. En mulig dato er 6. april 2018.
 
8.     Hjemmeside
-      Faktuelle opdateringer bedes lagt ind inden 15/9.
-      Sendes til Henning webmaster@stlyngby.dk
 
9.     Klubudvikling
-      Ikke en eneste reaktion.
-      Måske er det ikke den retning, vi skal lige nu. Måske mere i retning af udvikling af de fysiske faciliteter?
-      Måske vi kan arbejde videre med ”kasserer-kassen”.
 
10.  Afdelingerne
-      Motionsrum: Spritbeholder er lavet + skraldespand. Vi laver stikkontakt til hver maskine til højre + ændring af elinstallationer. Pokalskab skal ryddes op ifm. oprydningsdag. Maskinerne tilses af Egon. Håndvægte sidder løst pga. skruer der går løs + 1 maskine der ikke bruges mere.  Priser på nye maskiner mv. er indhentet. Bestilles nu. Egon lægger reklame på hjemmesiden. Karen følger op med Facebook reklame. Der bør være info om at træning er på eget ansvar.
-      Fodbold: Ønske om at orientering fra formanden måske skrives lidt mere detaljeret. Det prøver Per fremover.
 
11.  Næste møde
-      9. oktober 2018 kl. 19.00. Tænk over idrætspris og ærespris inden næste møde samt venneansøgning.
 
12.  Eventuelt
-      Brikker til kælderen afventes. Systemet på hjemmesiden har ikke virket. Henning har fået den til at virke. Karen opdaterer Facebook.
-      Er hallen ledig i weekenden til crossdance? Der må ikke lægges faste træninger i weekenden, da hallen er reserveret til kampe.
-      Ifm. gymnastikopvisning er det vigtigt, at man ikke tager sine egne ting med, men støtter kiosken.


Hovedbestyrelsesmøde den 7. juni 2018 kl. 19.00

Referat
Deltagere: Jesper Sørensen, Per Lyngsie, Ole Meldgaard, Egon Jensen, Marina Rasch, Bo Aagaard, Karen Tommerup (ref.)
Med afbud: Tine Lagendorff, Susanne Jensen

Løst og fast fra formanden
·        Der er blevet sendt bårebuket til foreningsmand og klubbladsredaktør Orla Engelbrechtsen
·        200.000 til rnodernisering af omklædningsrum er modtaget fra kommunen
 
Bredbånd i klubhuset
·        Per har fået et "tilbud" på 20.000 kr. tiI etablering og 1.200 pr måned til 50 MB.
·        Per prøver at finde en anden løsning - evt. mobilt wifi
Nabo forhold
·        Orientering om klage fra nabo
 
Weekend haltider
·        Håndboldtræningstider er indkommet.
·        Øvrige kendte bookede tider: 31/3 gymnastikopvisning, xxx (loppemarked)
·        Derudover kommer badmintontider
·        Per laver en oversigt, når alt er samlet, så vi alle har en oversigt

Parkeringsplads
·        De går i gang på mandag
·        Grusparkering med faskine og lys
·        Banko er orienteret.
·        Anlægsarbejdet, som varer 1-2 måneder, kommer til at genere de parkeringsmulighederne både for         banko og skole.
·        Vi opfordrer alle medlemmer til at parkere ved loppehallen om torsdagen, da mange bankospillere er         dårligt gående.
·        Foreningen har i alt brugt 180.000 kr på de 80 jernplader. Per arbejder på at få  refusion fra kommunen,
 
Sommeraktiviteter i hal
·        De går i gang med nyt gulv lørdag den 25/6
·        Kasser skal tømmes inden. Redskabsrummet får ikke nyt gulv. Der kommer rampe mellem         redskabsrummet og hallen.
·        Døre justeres og forhøjes.
·        Huller i gulv bliver som nu. Badminton får nye net og stolper.
 
Arrangementer – Sankt Hans
·        Telt, musik, vin, snobrød, grill mv. er arrangeret. Hoppeborg lånt.
·        Bål må evt. aflyses pga. tørke. Skal stå på plakaten.
·        80 kr. for deltagelse.
·        Heks mangler.
·        Reklame for arrangementet skal ud nu.
 
Status på afdelingerne
·        Håndbold. Harpiksrens efterspurgt. Kører fint. Håndbold ønsker haltid kl. 20.30 om tirsdagen.
·        Badminton. Intet nyt
·        Motionsrum. Det kører - nogle småting.
·        Fodbold.  Lidt svær trænersituation og mange opgaver, der skal løftes. Der skal snart findes en løsning.         Ønsker at beholde søndagstid til babyfodbold.
·        Gymnastik. Nyt program offentliggøres meget snart. Trænere og tider på plads og det ser pt ud til det går         op med de andre afdelingers ønsker.
·        Økonomi. Gebyrer i bankerne stiger og stiger.
 
Foreningsudvikling
·        Ingen henvendelser ift. vores opslag
·        Vi skal igen være aktive og "prikke".
·        Facebook – Karen opretter gruppe for idrætsforeningen, og så ser vi hvad der sker.
        Formændene gør reklame for den nye gruppe.
·        Instagram – Peter Spanggaard ændrer eksisterende side. Ole følger op.
·        Nissen har måske et bedre logo.
·        Hvis det ikke bærer frugt må vi drøfte andre løsninger, fx at dele opgaverne yderligere op.
 
Eventuelt
·        Brug app til Hillerød Kommunes ejendomsservice.
Ole har brugt den med stor succes. Den hedder  DaluxFM.
·        GDPR. Afdelingerne har ansvar for deres egne data. Generel privatlivspolitik bør ligge på         hjemmesiden. ser på det og lægger det på hjemmesiden.

·        Næste møde 28. august 2018 kl. 19
 
 
 
Hovedbestyrelsesmøde den 4. april 2018 kl. 19.00

Referat

Deltagere: Jesper Sørensen, Per Lyngsie, Ole Meldgaard, Egon Jensen, Marina Rasch, Karen Tommerup (ref.)
Med afbud: Bo Aagaard, Tine Lagendorff, Susanne Jensen

Nye bestyrelser
• Det går fint, og vi er klar til at tage fat.

Implementering af strukturændringen
• Vi indkalder til stormøde 2/5 kl. 19-21 med alle bestyrelsesmedlemmer i afdelingerne og andre nøglepersoner, som bestyrelserne ønsker at engagere.
• Vi ønsker en ordstyrer ude fra. Keck er et godt bud. Per spørger ham.
• Tilmelding skal ske inden den 25/4.
• Afdelingsformændene skal kommunikere, at fremmøde er meget vigtig og sikre, at hele bestyrelsen kommer inkl. suppleanter + nøglepersoner.
• Banko skal også inviteres.
Forslag til program
a. Velkomst og baggrund ved Per
b. Gennemgang af oplæg til ny struktur ved Karen, herunder kasserne. Hver kasse skal lægge et budget som godkendes. Herefter har de frihed til at udføre opgaverne med reference til forretningsudvalget:
PR (fx Fælles facebook gruppe for hele foreningen. Fælles Instagram. Hjemmeside. Sponsorering (evt.) PR i Hillerødposten).
Kasserer
Banko
Facility management (udvikling indendørs, drift, liste, kontakt. til kommunenen
Arrangementer ¨(første arrangement er Sankt Hans, som vi forsøger at bemande)
c. Spørgsmål og input fra forsamlingen
d. Drøftelse i grupper eller i plenum:
Er kasserne dækkende
Er organisationen logisk?
Prioritering/hvor starter vi?
Forslag til bemanding
e. Tidsplan - hvad er næste skridt og hvad skal der ske inden 1/10 ved Per
f. Afrunding ved Per

Sankt Hans 23/6
• Per og Karen kan ikke i år.
• Vi håber, at vi får bemandet en "arrangenmentskasse", der vil løfte opgaven.
• Det er en lørdag, og dermed er der mulighed for noget mere end sædvanligt.

Punkter som blev fremlagt efter referenten var gået. Refereret af Per
Materielle ting som bør / skal ordnes
- Lås på toiletdør
- Lys i kælderen
- Døre i omklædning
- Støvlevask – meget lidt vand, svært at fylde flasker
- Vandhane i kælder – spare 0 svært at fylde flasker
- Harpiks rens i hallen
- Stor kost / moppe til hallen
- Bandevogn repareres
- Gulvaskemaskine eventuelt ny vask
- Mere plads i sidebygning til opbevaring af grej
- Nyt skab til lydanlæg i hal – kun foreningen som bruger anlægget
- Fordeling mellem opbevaringskasser og skabe i hal
- Forespørgsels om vimpler
- Ny AV – løsning i klubhus – Wi-Fi løsning

Efterskrift efter mødet.

Har orienteret teknisk service medarbejder om forhold – der tages aktion Per
Der opsættes møde mellem skole – og HFO Per

Næste ordinære møde bestemmes efter stormøde den 2. maj. 
 
Hovedbestyrelsesmøde den 11. januar 2018 kl. 19.00
Referat
 
Deltagere: Egon Madsen, Bo Aagaard, Per Lyngsie, Morten Meldgaard, Lasse Larsen, Marina Rasch, Karen Tommerup (ref.)

Med afbud: Gitte Hvarre

Uden afbud: Skytterne

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde
o    Godkendt

2.    Foreningsudvikling – tilbagemeldinger fra afdelingerne
o    Badminton: informeret medlemmer på julearrangement
o    Håndbold: afholdt møde medlemmer og bestyrelse  – 10 fremmødte. Fin opbakning.
o    Fodbold : bestyrelse orienteret – de synes det lyder som en god ide
o    Gymnastik: informeret om det løbende og på bestyrelsesmøde. Stort ønske om kasserer og hjælp til det praktiske.
o    Afdelingerne skal informere om forudbestemte fællesudvalg og muligheder for underudvalg
o    Vi afprøver modellen i 2018 og justerer evt. vedtægter i 2019
o    Fælles udvalg under hb: Facility management, bogføring/regnskab, PR/hjemmeside, Banko, arrangement

3.    Generalforsamlinger
o    Skytternes generalforsamling: Per vil oplyse, at de skal finde en formand der vil være aktiv i hovedbestyrelsen. Hvis de ikke kan det, må afdelingens fremtid drøftes på hovedbestyrelses niveau.
o    Husk til generalforsamlingerne dem der er på valg. Lige år = over halvdelen på valg
 
Hovedbestyrelsesmøde den 12. oktober 2017 kl. 19.00

Referat
Deltagere: Egon Madsen, Gitte Hvarre, Bo Aagaard, Per Lyngsie, Morten Meldgaard, Lasse Larsen, Marina Rasch, Karen Tommerup (ref.)

Uden afbud: Skytterne

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde
o    Godkendt

2.    Orientering fra formanden
o    Styrketræningsrummet: besigtiget af forsikringsagent. Herefter tømrer. Regner med at det er klar om en måned.
o    Klage over bruserne i omklædningsrummene. Per har kontaktet pedel. Han kigger på det.
o    Der er rykket for varmt vand mv.
o    Klage over lys fra nabo. Per sender videre til kommunen.
o    Mange fejlalarmer i den seneste tid. Ofte om natten. Muligvis ledningsfejl.
o    Kommunen rykker for indbetaling for Liv og Glade dage. Per beder om faktura.
o    Ibrugtagningsskemaer udfyldes inden 1/1. Per fremsender til os.
o    Tømrer repareret tag i hal i sidste uge.

3.    Ansøgning til venner
o    Senest den 1/11 skal Per have ansøgninger fra afdelinger til godkendelse. Per samler og sender til vennerne.
o    Gør gerne  lidt ud af ansøgningerne fx. brug St. Lyngby IF papir.
o    Sats for flerdagsture er 750 kr. pr. person.
o    Der afholdes møde med vennerne 3. onsdag i november, hvor tilsagn gives.
 
4.    DGI status – hvordan kommer vi i mål
o    Vi fordeler opgaverne fra DGI konsulent på næste møde.
o    Vigtigt vi har en konkret plan for organisation og frivillighed når vi når til generalforsamling.
 
5.    ”Lobby” arbejde godt og skidt?
o    Drøftelse af beslutning om det nye gulv i hallen, som er gået uden om bestyrelsen.
o    Processen er ikke forstået, og vi er nysgerrige på hvad proceduren for ønsker egentlig er.
o    Vi har mange andre ønsker ud over gulv: skillevæg og springgrav.
o    Det skal være en koordineret proces ift. vores ønsker for hallen og udendørsarealerne
o    Sponsorskilte er hængt op uden om bestyrelse, og det er utilfredsstillende at det ikke er koordineret. Udvalg skulle have leveret retningslinjer. Reglerne er ellers: Afdelingerne skaffer selv sponsor. Vi laver skilt. Sponsor betaler omkring 3000 for et år - 5000 for 2 år. Der laves kontrakt med firmaet. Lasse sender eksempel på kontrakt og priser ud til bestyrelsen.
o    Liv og glade dage: Lokalplanen er godkendt og arbejdet med P-plads er i gang. Per retter henvendelse til kommunen ift. vores ønsker og ideer til udformning som følge af projektet. Ole Brændgaard skal på banen nu.
 
6.    Respekt for foreningsarbejdet!
o    Husk at rydde op, låse, holde orden. Juicebrikker, affald, redskaber mv. Op med måtterne.
o    Ingen stole for døren og brug brikken 2 gange i stedet for.
o    Hjemmeside – den skal holdes opdateret.
 
7.    Afdelingerne
o    Håndbold: Intet nyt.
o    Økonomi: Kirkeblade uddelt, men hold opløst. Der laves et arrangement for dem, der er sluttet. Opfordring til at være mere forberedt på, hvad vi gør i lignende situationer. Aftal det inden der samles penge ind. Morten laver et udkast til principper for indsamlinger. Håndbold, badminton og skytter er blevet bedt om at aflevere bilag.
o    Fodbold: Afslutning 29/10. Rigtige mænd er startet. God interesse for holdet. Projekt med Syddansk universitet har målt mændene før og efter. Ole er tovholder.
o    Gymnastik: Ikke så mange tilmeldinger som forventet og der er derfor justeret på holdene. Hovedforenigen dækker trænernes frikontingenter, og det opfordres til at søge hovedforenngen om dækning af underskud – som andre afdeliger har gjort gennem årene. Det er ok at med underskud, når hovedforening har midler. Det er vigtigere, vi har nogle gode tilbud og hold.
o    Badminton: Afklaring af haltider ellers intet nyt.
o    Skytter: Intet nyt, da formand ikke til stede.
o    Styrketræning: Cykel repareret.

8.    Kandidater til hæderspris og idrætspris
o    Idrætspris modtager fundet. Besked senest 1/11 om kandidater til hæderspris til Per.

9.    Næste møde hvor vi drøfter punkter fra foreningsudvikling
o    23/10 kl. 19.00. Afsluttende møde med DGI den 7/11 kl. 19.30.
 
 
 
 
l
Hovedbestyrelsesmøde den 8. august 2017 kl. 19.00
 
Referat
Deltagere: Egon Madsen, Gitte Hvarre, Bo Aagaard, Per Lyngsie, Ole Meldgaard, Lasse Larsen, Marina Rasch, Karen Tommerup (ref.)
Afbud: Gitte Hvarre
Uden afbud: skytterne

Godkendelse af referat fra sidste møde
Karen genfremsender til Per, som sender rundt i gruppen og til webmaster.

Orientering fra formanden
Den 3/8 trængte der igen vand i kælderen. Vægge skal udbedres, og motionsmaskiner skal evt. renses. Forsikringsselskab er involveret.
Sponsorudvalg har fået afslag til at opsætte reklamer uden på hallen. Udvalget undrer sig over afslaget, når det ses andre steder i kommunen. Ole sender eksempler. Tribunen fyldes op. Princippet er, at den afdeling, der sælger skiltet, får indtægten. Der er tale om en årlig leje.
DGI-landsstævne regning modtaget. Der drøftes internt, hvordan den håndteres.
Regning fra danske fragtmænd efterlyser ejermand. Karen undersøger og melder tilbage til Per.

Stade på foreningsudvikling
Drøftelse af, om vi får valuta for pengene. Vi synes det har været frugtbart at nærme os en fælles opfattelse af, hvem vi er som forening. Men vi savner konkret fremdrift ift. De to fokusområder: organisation/ledelse og frivillighed.
DGI har fremsendt referat fra seneste møde den 30/5.  
Enighed om at processen skal speedes op med flere faste møder. Vi reserverer derfor følgende datoer: 5/9, 3/10, 7/11 og 5/12 kl. 19.30-21.30.
 
Stade på Liv og glade dage og P-plads
Borgermøde afholdt, hvor Per og Karen deltog, og lokalplanhøring afsluttet. En indsigelse modtaget, som nu behandles.
Jernplanerne ligger stadig på P-plads. Arkæologiske undersøgelser er sat i gang nu. Kommunen har købt grunden til P-pladsen. Per har anmodet kommunen om, at udgifterne til jernpladerne dækkes.
Jordkøb kører ift. det store projekt.
Udviklingskonsulenten Ole Brændgård kontaktes når lokalplan vedtaget. Han skal være med i processen.

Haltider
Helligdage:
Håndbold: Nøgle fra håndboldforbundet afventes, så haltid er endnu ikke reserveret.
Gymnastik: Opvisning den 8/4 godkendt.

Hverdage:
Mandag kl. 16-18 gymnastik hele hal, kl. 18-19 gymnastik to baner bag forhæng, badminton kl. 18-23.
Tirsdag: kl. 16-20.30 gymnastik hele hal. Hallen er evt. Allerede ledig kl. 19.30, hvis træner ikke findes.
Onsdag: kl 16-19.30 gymnastik 2 baner til 19.30. Badminton: kl. 18-20, 3 baner. Kl. 20-22:  fodbold hele hal.
Torsdag: kl. 16-19 fodbold, kl. 19-22 håndbold
Gymnastik fortsætter tirsdage kl. 18-19.30 indtil sommerferien.

Weekend:
Lørdag: 8-12 fodbold.
Søndag: Reserveres ift. fodbold- og håndboldkampe mv. Per laver et skema over fri weekender til os.

Økonomi
Husk indkrævning af kontingent.
Alle deltagere skal betale, ellers må man udelukkes fra deltagelse indtil betaling er sket.

Afdelingerne
Skytter: Intet nyt, da formand ikke til stede. Der er dialog med et medlem, der ønsker at deltage.
Badminton: Ikke startet sæson endnu.
Håndbold: Arbejder med økonomien. Ellers ikke noget.
Fodbold: Babygymnastik har store potentialer for at blive udviklet. Haltid onsdag ønskes brugt til et nyt tiltag til mænd +/- 45 år.
Gymnastik: Reklamerer for den nye sæson. Stort arbejde at få det hele på plads. Skolen bruges til enkelte hold.

Tiltag
Henvendelse vedr. lys i kælder og håndliste er sendt til kommunen.
Motionscykel skal udskiftes. Hvis den kan laves for 3.000 gør vi det nu. Ellers tages det op igen.
Møde med banko foreslået. Per tager fat i dem.
Bo mangler fortsat regnskab fra fodboldtur til spanien i påsken.

Næste møde
12. oktober kl. 19-21
Hovedbestyrelsesmøde den 5. april 2017 kl. 19.00

Referat
Deltagere: Egon Madsen, Gitte Hvarre, Bo Aagaard, Per Lyngsie, Morten Meldgaard, Lasse Larsen, Marina Rasch, Remon Heinsøe-Schjerlund, Karen Tommerup (ref.)

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde.
·         Referat af 10. januar 2017 godkendt og underskrevet.

2.     Foreningsudvikling
·         Vi kører videre med DGI, trods den lidt svære start. Per kontakter konsulenten mhp. nyt møde.
·         Karen skriver vores forberedelsesark rene og sender rundt til bestyrelsen.

3.     Sponsor
·         Der har været afholdt et indledende møde den 15. marts 2017 med repræsentanter fra hovedbestyrelsen, fodbold og håndbold. Næste møde afholdes den 19. april 2017.
·         På mødet nedsættes et udvalg, der skal arbejde med fælles retningslinjer for sponsorstøtte.
Ole og Anders deltager fra fodbold, Jan Nissen og evt. Lasse fra håndbold og dem der ellers møder op den 19. Per deltager i det første møde. Evt. en fra vennerne.
·         På mødet aftaler deltagerne rammerne for arbejdet (kommissorium)
·         Status for arbejdet tages på næste hovedbestyrelsesmøde.

4.     Liv og glade dage
·         Onsdag vedtog Byrådet at de vil købe jord og sætte lokalplan i gang.
·         Per har skrevet til Hillerød Kommune ift. refusion af udgifter til dyre jernplader på P-plads, idet vi blev stillet i udsigt, at p-plads ville være færdig i 2016 og at kommunen skulle overtage området i 2017.  Vi piller dem af til sommer. Mangler faktura for dem.
·         Per sender færdige forslag til Ole Brændgaard nu og drøfter muligheden for, at han kan besøge os og give os inspiration til et sammenhængende ude og inde areal.

5.     Økonomi
·         Afdelingskasserer: Aktivitetstilskud søgt. Afdelingerne kører men stram likviditet. Bo er i gang med at få styr på kontingenter og kontoudtog fra forskellige leverandører.
·         Hovedkasse: Går fint.
6.     Afdelingerne
·         Gymnastik: Fantastisk opvisning. Nyt program lægges nu.
·         Håndbold: Intet nyt.
·         Fodbold: Ved gymnastikopvisningen blev fodboldbane bag hal brugt som P-plads. For at undgå dette må vi fremover sætte kæde over med skilt til næste gang. Fodbold opfordrer til vi investerer i bedre internet og projektor i klubhus og hal. Gymnastikken støtter dette.
·         Skytterne: Per oplyste, at 4 skydebaner er færdige nu. Instruktører har ikke været bekendt med dette.
·         Badminton: Intet nyt.
·         Andet: Der mangler knive og gafler i kiosken - Per køber. Varmt vand i omklædningsrummet er kommet.

7.     Haltider
·         Ønsker til haltider skal drøftes i afdelingerne nu.
·         Alle tider er i spil, dog er lørdag 8-12 er reserveret til fodbold.
·         Der afholdes møde om haltider: 27. april 2017 kl. 19.00.

8.     Næste møde:
·         Når DGI -konsulenten kan. Vi satser på den 8/5 kl. 19.00.

9.     Eventuelt:
·         Ny vimpel indkøbt til første hjemmekamp.
·         Din fantastiske forening. TV2 hylder sammenholdet og fællesskabet. Hovedforening.  Per og Karen ser på det. Karen sender link rundt til bestyrelsen.
·         Karen spørger om hun kan hjælpe Henning med webmaster opgaven, så vi har 2 på opgaven, og der ikke er den ekstra arbejdsgang, når referaterne skal lægges på hjemmesiden. Per vil hellere selv sørge for at de godkendte referater sendes til Henning.
·         Kvitterede nøgler skal retur til Per. De må ikke videregives direkte til nye trænere, da Per skal lave en ny udleveringskvittering. Per har en nøgleoversigt, som vi gennemgår på næste møde, så nye og gamle afdelingsformænd har et overblik over, om det er de rette, der har nøgler. Der efterlyses udlevering af nøgler/brik til trænere, der har bestilt ved sæsonstart sidste år. Alle afdelingsformænd skal have nøgle. Gitte mangler brik.
·         Børneattester er opdaterede. Dette sker ved hver sæsonstart.

OBS! Underskrevet regnskab for 1.1.2016 - 31-12-2016 åben her.... (PDF dokument)

 
Hovedgeneralforsamling den 22. februar 2017 kl. 19.00
 
Referat
 

1.    Valg af dirigent
 
·         Lars Hansen blev valgt.
 
 
2.    Formandens beretning
 
·         489 medlemmer i foreningen.
 
·         Liv og glade dage projektet har haft en spændende udvikling og der er nu udarbejdet helhedsplan, som kan bruges til at søge fonde mv. Desværre krævede P-plads lokalplan, som nu forsinker processen i 1 år. Kommunen er i forhandlinger med ejer om købt af nabo jord.
 
·         Ift. Foreningsudvikling har der også været arbejdet. Målet er en mere strømlinet forening, hvor vi kan besætte bestyrelsespladser og sikre tid til udvikling. DGI støtter os i processen mod en en succesfuld forening. 2 fokusområder: strukturændring og flere frivillige.
 
·         Hovedforeningen har indført principper om støtte til flerdagsture, som har været anvendt til ture i fodbold og gymnastik regi.
 
·         Æresprisen blev til aktivfesten uddelt til Ulrik Krogh for hans store arbejde med fodbolddrengene og i bestyrelsen. Sportspris bklev uddelt til U14 drenge for deres flotte resultater.
 
·         Tak til sponsorer og Vennerne, til naboer, skole, Arresøhus, hovedbestyrelsen og alle frivillige.
 
Der var følgende kommentarer til formandens beretning blev drøftet:
 
·         Spørgsmål om P-plads ift. at bruge skolegården og manglende lys. Svar: Vi er lovet, at den nye P-plads anlægges med lys. Det er ikke muligt at parkere i skolen ift. beredskab. Vi har prøvet at få den åbnet om torsdagen når der er banko mellem kl. 17-22, men det er op ad bakke. Når p-pladsen laves på Arresøhus´ grund overtager kommunen grunden.
 
·         Spørgsmål til bestyrelsens holdning til foreningsudvikling: Svar: Afdelingerne har givet indput til deres ønsker og hovedbestyrelsen har fik hjemmeopgave til hvordan vi vil arbejde med de to indsatsområder (strukturændring og rekruttering af frivillige) på kort og lang sigt. Vi følger op inden sommerferien, således at vi kan begynde at implementere efter sommerferien.
 
 
3.    Afdelingsformændenes beretning
 
      
 • Badminton: Fordobling af medlemmer i 2016 med nu 35       medlemmer. Unge kommet tilbage. 1 hold medt til turnering. Juleafslutning       afholdt med hygge.
 •   
 • Håndbold: Stor tilgang af medlemmer. Nu 2 herrehold       og 2 damehold. Fået ny passioneret træner. Indhentet sponsorstøtte til       afdelingen, som bruges til udstyr, træner, trøjer, arrangementer.       Sommerarrangement for herrerne afholdt. Det ene hold er rykket op.
 •   
 • Gymnastik: Holdt fin opvisning i 2016. I sæson       2016/17 har der været 4 voksenhold med 39 medlemmer og 9 børnehold med       177 medlemmer. Der er kommet 2 nye trampolinhold, 1 ekstra springhold og       de 2 dansehold er vendt tilbage med ny træner. Minitons hold nedlagt pga.       trænermangel. Vi har søgt tilskud til redskaber, airmåtte, opvisningstøj,       opvisning og kurser. Der er valgt ny bestyrelse ved generalforsamlingen       som nu består af 5 medlemmer og 1 suppleant. Ny formand er Gitte Hvarre.       Opvisning afholdes den 2/4.
 •   
 • Skytterne: Vand i kælderen i august, men er nu       udbedret. Skoleskydning kører med 25 børn. 5 hold til landsdelsfinalen       tilmeldt, men kun 2 hold fremmødte. De blev nr. 5 ud af 12.       Kommuneskydning kører. God juleafslutning med konkurrencer. Startet på       luftgeværskydning. Skal til Vingsted og skyde med 9 børn og 10 voksne.       Svært at holde på medlemmerne pga. vandskaderne i kælderen. En ny       vandskade gør at de ikke kan træne, da der er konstateret       skimmelsvamp.  Affugter kører. Det       er tredje gang, det er sket, hvilket er meget utilfredsstillende. Tak til       vennerne for støtte.
 •   
 • Fodbold: I denne sæson har der været 127 medlemmer,       hvilket er 12 medlemmer færre end i 2015. Fodbold fitness kører.       Babyfodbold med 20 medlemmer kører med god tilslutning. U14 oprykket til       mesterrækken. De blev nr. 2 ved indendørs fodbold. U14 har også været i       Berlin. De sparede selv sammen og fik støtte fra vennerne. Blev nr. 3 og       modtog fairplay trofe i Berlin. De planlægger nu tur til Barcelona.       Holdet fik klubbens sportspris og Ulrik Krog fik fortjent hædersprisen.       U11-13 har deltaget i pinsecup og set kampe sammen. De sparer også sammen       til en rejse. Der har været afholdt ungdomsafslutning med stor tilslutning.       Har også haft foredrag om at være ungdomstræner. Futsal fodboldsskole       afholdt mellem jul og nytår. Har haft tilknyttet en børne og       ungdomskonsulent fra DGI i 200 timer.
 •   
 
4.    Det reviderede regnskab fremlægges
 
·         Regnskab 2016 gennemgået (vedlagt som bilag).
 
·         Banko har haft endnu et flot år med et overskud 255.000 kr.  
 
·         Der har været en del udgifter til alarmer/lås, der er udskiftet, og ikke mindst køreplader.
 
·         Egenkapital er 1,2 mio kr.
 
·         Spørgsmål om, hvorfor det er blevet gratis at bruge styrketræningen. Det blev besluttet til generalforsamlingen sidste år. Kun ikke aktive medlemmer betaler (ca. 20).
 
·         Parabol er opsagt, men der er et helt års 1 opsigelse.

 
5.     Budget og foreningens planer fremover
 
·         Budget 2017 gennemgået (vedlagt som bilag).
 
·         Liv og glade dage skal færdiggøres og gennem det politiske system. Ny lokalplan skal vedtages. Nu går vi i gang med at søge penge. Vi tænker på at skaffe halvdelen til multibanen 800.000 - men fonde skal søges. P-plads betales af kommunen fuldt ud.
 
·         Foreningsudvikling skal være færdig inden sommerferien, så det kan implementeres efter sommerferien. Helt akut er de behov for 2 frivillige hver 3. uge til banko - derfor haster det. Høj prioritet.
 
·         Ny afdelingsleder på skolen pr. 1/3 som vi skal have etableret et godt samarbejde med og fortsat samarbejde med Vennerne.
 
·         Bemærkning om, at udgift til skitseforslag til Liv og Glade dage projektet med kommunen på 75.000 mangler i budgettet.

 
6.     Indkomne forslag
 
Ingen indkommet.
 
 
7.     Fastlæggelse af kontingent
 
Aktivt medlemskab 50 kr.
Passivt medlemskab 10 kr.

 
8.     Valg
 
a) Formand Per Lyngsie genvalgt
 
b) Næstformand Egon Madsen ikke på valg
 
c) Kasserer Bo Aagaard ikke på valg
d) Sekretær Karen Tommerup genvalgt
e) Fanebærer Sandra Jensen ikke på valg
f) Fanebærer Lone Andersen genvalgt
g) Revisor Per Hansen genvalgt
h) Revisor Mogens Hansen ikke på valg
 
i) Bestyrelsessuppleant Marianne Hansen genvalgt
j) Kasserersuppleant Lone Andersen genvalgt
k) Revisorsuppleant Inge Kristensen genvalgt
l) Fanebærersuppleant Flemming Pedersen genvalgt
 
 
9.     Eventuelt
 
·         Forslag om følere i skydekælderen, så der går en alarm, næste gang vandet kommer. Dette viderebringes til dem, der skal udbedre seneste skade.
 
·         Bankospillere mangler fortsat hjælpere. De har fået en enkelt fra St. Lyngby og nogle udenbys. Bestyrelsen opfordres til at gøre mere for at skaffe mandskab til at drive bankoen.
 
·         Forslag om en mere opdateret og indbydende hjemmeside.
 
·         Spørgsmål om foreningens udgifter til bank.
 
·         Vennerne ønsker, at det gode samarbejde fortsætter.
 
·         Ønske om, at bestillinger af adgangskort og brikker går hurtigere.
 
·         Spørgsmål om det er foreningen, der betaler rengøring i klubhus og motionsrum. Det er det. Ligger under klubhus vedligehold i regnskabet. Kommunen dækker en del af udgiften.
 
·         Forslag om at inddrage suppleanterne mere med i hovedbestyrelsens arbejde.
 
·         Spørgsmål til om Banko selv kan finde medlemmerne og om hvad de har brug for hjælp til. Banko bruger frivillige til kaffe, bar, gulvet, mad og podiet. Der er 3 på hvert hold og de kommer hver gang.
 
·         Opfordring til banko om at beskrive opgaverne i banko og kiosk mv.
·    Aktiv fest og klub fest: Lidt opbakning og deltagelse til festen fra bestyrelsens side skinner af på
arrangementet.
 
·         Bemærkning om, at ingen i skytteforeningen er fra nærområdet.
 
·         Per afsluttede generalforsamlingen med at sige tak til dirigent og der blev råbt hurra for foreningen.
 
Hovedbestyrelsesmøde den 10. januar 2017 kl. 19.00
Referat
Deltagere: Egon Madsen, Mie Plum Vinderskov, Bo Aagaard, Per Lyngsie, Morten Meldgaard, Lasse Larsen, Marina Rasch, Karen Tommerup (ref.)
Fraværende: Susanne Jensen
1.    Godkendelse af referat fra sidste møde.
·         Referat af 27. oktober 2016 godkendt og underskrevet.
2.     Orientering fra formanden
·         Manglende fremmøde fra skytterne blev drøftet. Per, Egon og Bo tager en snak med bestyrelsen inden generalforsamlingen.
·         Møde med kommunen om første skitse til helhedsplan torsdag den 12/1. Lokalplanproces kører samtidigt. Sendes til Ole Brændgaard efter mødet.
·         Vandskade i damernes omklædning ved hallen. Skal renoveres – forventes færdigt efter vinterferien.
·         Medlemslister fra de sidste afdelinger skal afleveres til Bo senest 16/1.
3.    Foreningsudvikling  
·         Tjek vedtægter og mail fra DGI som forberedelse til mødet den 17/1.
4.     Generalforsamlinger
·         Afdelingernes generalforsamlinger er planlagt og afvikles som følgende:
o    Fodbold 27/1 kl. 19.00
o    Badminton 25/1 kl. 19.30
o    Håndbold 26/1 kl. 20.00
o    Skytter 30/1 kl 19.00
o    Gymnastik 23/1 kl. 19.00
·         Hovedgeneralforsamlingen afvikles den 22/2 kl. 19.00. Per er på valg og stiller sit mandat til rådighed, men ønsker ikke at trække sig helt ud. Per spørger om fanebærerne ønsker genvalg (dog ikke Sandra, som ikke er på valg i år). Ift. Emner på dagsordenen: foreningsudvikling og liv og glade dage projektet. Rune fra DGI kan deltage på generalforsamlingen – evt. med et indlæg om foreningsudviklingen.
5.     Økonomi
·         Næsten alle regnskaber for 2016 er på plads. Mangler kun fodbold.
·         Der bør i højere grad ske budgetopfølgning i løbet af året. Der planlægges et kasserer møde i løbet af året.
·         Alle budgetter er modtaget og der er følgende kommentarer:
o    Håndbold mangler indtægter fra sponsorskilte. Skal ændres nu. Der skal udarbejdes retningslinjer for skilte, herunder hvor indtægterne placeres.
o    Fodbold skal justeres ift. tilskud fra klubben til tur.
·         Budget for hovedforeningen gennemgået. Viasat opsiges, da det er for dyrt ift. den begrænsede brug. Per sender revideret budget for 2017 ud.
6.   Afdelingerne
·         Ikke noget nyt.
7.    Diverse
·         Intet.
8.    Næste møde
·         Hovedgeneralforsamling onsdag 22/2 kl. 19..
Hovedbestyrelsesmøde den 27. oktober 2016 kl. 19.00
Referat
Deltagere: Bo Aagaard, Per Lyngsie, Morten Meldgaard, Lasse Larsen, Marina Rasch, Karen Tommerup
(ref.)
Afbud: Egon Madsen, Mia Plum Vinderskov
Fraværende: Susanne Jensen

Godkendelse af referat fra sidste møde.
• Referat af 18. juni 2016 blev godkendt og underskrevet på visionsmødet i september.
Orientering fra formanden

• Bankospillere holder op, og der mangler folk, som vil tage 2-3 gange på turnus. Vi mangler lidt mere
information om arbejdsopgaver og omfanget. Per følger op.
• Per har været til møde med kommunen:
• P plads: afventer lokalplan. Der er dog behov.
• Parkeringsplader koster, som kommunen bør betale.
• Nyt møde med kommunen 10/11.
• Styrketræning: vi mangler brikker og skal købe nye. Vi sætter prisen op til det brikken koster. Bo
giver Per medlemsliste.¨

Finjustering af haltider
• Haltider ligger fast som nu. Fodbold bruger tiden om torsdagen, som gymnastik ikke bruger.
• Ibrugtagningsskemaer skal sendes ind nu. Formændene skal sende til Per.
• Husk også at sende ansøgning til Per, hvis hal skal bruges i skoleferier.
• Reklame på gulv er ikke hensigtsmæssig for de andre hold. De må tages af og sættes op til kampene.
• Vi køber skab til håndbold.

Emner til idrætspris - hæderspris
• Drøftet og besluttet.

Ansøgning til vennerne om støtte for 2017
• Håndbold søger til bolde og boldrenser.
• Fodbold søger godtgørelse til trænere, ungdomsture (750 kr flere dages ture og 450 endagsture),
kurser, dommer, præmier, tøj til trænere, tribuneforbedring, oppustelig bane til babyfodbold mv.
• Badminton søger ikke
• Gymnastik søger, men har ikke nået at fremsende.
• Vennemøde er den 16/11 kl. 18.30 med overrækkelse.

Foreningsudvikling – DGI konsulent møde
• Spørgeskema udsendes til hovedbestyrelsen og følges op en aften
• Per finder en ledig aften og melder dato ud.

Klubfest den 12/11 kl. 18
• Morten og Lasse tager bartjansen.

Nyt fra afdelingerne
• Badminton: intet nyt
• Håndbold: ønsker skab. Ser på gulvreklamerne. Lasse følger op på budget, sponsor og
kontingentindbetalinger.
• Fodbold: ønsker smæklås på boldrum. Alle bedes huske at låse, hvis man låner kegler.
Fodboldafslutning på lørdag. 1. holdstræner stopper. Foredrag på tirsdag om mål.
• Kasserer: Den 15/11 skal Bo have afdelingernes bilagsmapper. Gymnastik og fodbold
bogfører selv pr. 1/12. Budget 2017 skal også være klart samt ønske til dato for
generalforsamlinger.

Eventuelt
• Intet.
Næste møde
• Tirsdag den 10/1 kl. 19 med smørrebrød. Husk dog møde med DGI i uge 47.

Hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2016 kl. 17.00
Referat:

Deltagere:
Bo Aagaard, Per Lyngsie,, Morten Meldgaard, Lasse Larsen, Marina Rasch, Mia Plum Vinderskov, Karen Tommerup (ref.)
Afbud:
Egon Madsen
Fraværende:
Susanne Jensen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 • Referat af 18. maj 2016 godkendt og underskrevet.

 • Afdelingsformænd skal aflevere deres beretning skriftligt til Per, så vi kan afslutte referatet fra generalforsmalingen. Frist:  1. juli 2016.


2. Orientering fra formanden

 • Foreningsudvikling: Per har fundet en DGI konsulent, der gerne vil sætte processen i gang om organisationsudvikling i august. Ole Brændgaard kører vi sideløbende  med vedr. udvikling af fysiske rammer i og omkring hallen

 • Nyt tag i hallen: Ovenlysvinduer og ekstra dør ved sandkassen.

 • P-plads: Intet nyt. Tilladelse til oprensning af søen fra kommunen modtaget.

 • Liv og Glade Dage: Har meddelt kommunen, at vi medfinansierer detailprojektering af Liv og Glade dage.

 • Fritidskortet: Input sendes til Per inden torsdag formiddag.

 • Kiosk: Hovedrengøring gennemført.


3. Haltider

 • Tiderne fra sidste år er sendt ud til hovedbestyrelsen inden mødet.

 • Nedenstående plan blev aftalt.

 • Gymnastik kan ikke bruge loppehallen, men fodbold har den mulighed ud over hallen.

 • Ekstratræning i weekender skal aftales med Per

 • Lasse har sendt weekendkampe til Per.


4. Hjemmeside

 • Webmaster vil gerne opdatere siden, men skal have besked – også når noget er uddateret.

 • Tjek jeres sider og send opdateringer til Henning


5. Sankt Hans

 • Båltaler fundet.

 • Pølsevogn: bemandet med 3 personer

 • Karen sikrer at plakat  sendes ud på skolens intranet

 • Mia skaffer hjælper til snobrød

 • Bålet rystes kort inden dagen af hensyn til dyreliv


6. Nyt fra afdelingerne

 • Økonomi: Overfører støttebeløb til Italiensturen til gymnastik

 • Banko: Intet nyt

 • Badminton: Opstart 15. august

 • Håndbold: Stor fremgang

 • Gymnastik: Opstart 5. september. Nyt trampolinhold på plads. Trampoliner udlånes gratis fra Gymdanmark. Der skal investeres i nedfaldsmåtter. Hjemmeside opdateres snarest.

 • Fodbold: U6 hold med 10 nye. Old Boys nedlægges.


7. Eventuelt

 • Manglende afbud til møderne fra skydeafdelingen drøftet.

 • Alt er sendt ind vedr. den nye bevilling


8. Næste møde

Torsdag den 25/8 kL. 19
Hovedbestyrelsesmøde den 18. maj 2016 kl. 19.00
Referat
Deltagere: Bo Aagaard, Per Lyngsie, Egon Madsen, Morten Meldgaard, Lasse Larsen, Marina Rasch, Mia Plum Vinderskov, Karen Tommerup (ref.)
Fraværende: Susanne Jensen
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat af 10. februar 2016 godkendt og underskrevet. Generalforsamlingsreferat mangler fortsat. Per rykker.

Orientering fra formanden  
Ny spiritusbevilling er ansøgt. Afventer svar.

Per har været til møde i kommunen og har følgende nyt:
Nyt tag på hallen: opstartsmøde i dag. Udføres nu og indtil 1/7. Kommer ikke til at påvirke aktiviteter i hallen.
Parkeringsplads: kommunen vender tilbage medio juni med tidsplan. Køreplader dyre, så vi ønsker det laves hurtigst muligt.
Liv og glade dage: inden kommunen starter proces for jordopkøb vil de have en mere detaljeret skitseplan og spørger om vi vil medfinansiere op til 50 % af omkostninger til udarbejdelse af denne. Der var enighed om at fremme projektet, og at vi støtter med op til 75.000. Per giver kommunen besked hurtigst muligt. Lokale og Anlægs fonden kan hjælpe med udviklingen. Det er vigtig, at vi får en plan,  der er til gavn for hele lokalområdet og ikke kun snævert ser på idrætsforeningen. Se pkt. 6.

Økonomi
Alle afdelinger har penge på kontoen og kan betale regninger – også kiosken.
Økonomisk mellemværende med fodboldafdelingen er ved at blive ordnet.
Fodboldklubbens nye kasserer og Bo holder møde snart om fodboldens situation. Der er sendt opkrævninger af forårskontingent ud. Berlinturen er ved at blive klaret.
Hovedkassen kører fint.

Sankt Hans
Bål tændes KL. 19. Øl, vand og pølser kan købes fra kl. 18.

Ansvarsområder (spørg Per hvis I er i tvivl om opgaverne):
Båltaler – Morten
Snobrødbagning - Mia
Pølsevogn (afhente varer i kantinen) - Lasse
Sange – Morten
Opstilling af plads – cafe borde – Lasse
Musik/strøm og mikrofon – Per
Båltænder – Per
Heks – Karen
Plakater – Per printer, Karen og Mia ophænger og lægger på Facebook.

Ansvarlige bliver og rydder op. Karen sætter opgaverne ind i Nemvagt som forsøg.

Ansøgning fra gymnastik omkring tilskud til Italienstur
Gymnastikafdelingen har søgt om mad på turen derned og tilbage samt indgang til sommerpark – i alt ca. 17.000 kr.

Ansøgningen gav anledning til følgende principbeslutning for økonomisk støtte fra hovedforeningen til ture, der gælder for alle afdelinger/hold:
Flerdagsture: Maksimalt 500 kr. pr. barn. Egenbetaling er minimum det samme beløb, som støtten udgør.
Endagsture: Maksimalt 250 kr. pr. barn. Egenbetaling er minimum det samme beløb, som støtten udgør.
Italiensturen opfylder kriterium for flerdagsture, da der er en egenbetaling på 3.800 kr. pr. barn. Der ydes således et bidrag på 500 kr x 24 børn = 12.000 kr. Rent praktisk lægger afdelingen beløbet ud og senere på året overføres eventuelle  underskud til afdelingens budget fra hovedkassen.
Foreningsudvikling
Ole Brændgaard DGI har været på besøg tidligere og vil godt køre en proces hos os for 10.000 kr. Han kan allerede lave et borgermøde 7/6, hvor han kan spørge lokalbefolkningen,  hvorfor de ikke dyrker motion i idrætsforeningen. Derudover har vi mulighed for at få DGI til at køre et organisationsforløb med os.

En del af bestyrelsen mener, at organisation og foreningsudvikling hænger tæt sammen og skal køre i et parallelt forløb – også med skitseforslaget til Liv og Glade dage – da det bla kan løse nogle af de problemer, der er med at få dækket bestyrelsesposterne ind. Andre i bestyrelsen mener, at vi skal lave organisationsudviklingen inden foreningsudviklingen.

Per snakker med Ole om organisationspakke, hvor vi også kan tænke borgermødet ind og tager det op på næste møde.

Kiosk  
Der har været møde med kioskudvalget og 2 bestyrelsesmedlemmer. Ingen af de eksisterende gik ud. Fodbold laver stævnekalender og afdelingen oplæres i at bruge pølsevogn. Første gang den 28/5 ml. 10-12. De andre afdelinger skal tænke over, hvornår kiosk og pølsevogn kan bruges til forskellige events.

Afdelingerne
Håndbold:  
Rykket op i serie 2 – ellers intet nyt.

Fodbold:
Fået ny B&U konsulent – virker lovende.
Bruger nok jubilæumstilskud til inspirerende foredrag.
Pinseturen og Berlintur afviklet. Fik velfortjent fairplay pokal.
Gymnastik
Næste års program er svær at få på plads. Det ikke er realistisk at få flere haltider, og der er ikke budgetteret med leje af Arresøhus. Vi må derfor ordne det internt. Per sender plan over brug af hallen, og vi tager det op på næste møde.
Kan vi betale trænere, der overskrider skattefrie godtgørelsesramme, på anden vis?  Det er ikke muligt at betale for træners børn på holdene, men andre afdelinger lægger tøj, kørsel mv. oven i.
              Badminton: Intet nyt.

Eventuelt
Motionsrum: Alle medlemmer kan bruge det gratis. Koster 200 kr. i depositum for brik.

Næste møde
Torsdag den 16/6 KL. 17

Referat af hovedbestyrelsesmøde 10-2-2016 kl. 19.00.

Deltagere:

Per Lyngsie, Egon Madsen, Bo Aagaard, Morten Meldgaard, Lasse Larsen,
Mia Plum Vinderskov, Pia Klarskov Jensen.

Ej mødt:
Susanne Jensen.
Afbud:
Marina Rasch.

1:          
Referat underskrevet og godkendt.

2:          Fodbold afd.
Ikke så stort fremmøde, 15 mødte op. Alle poster i bestyrelsen besat.
            Gymnastik afd
. Ikke stort fremmøde dog fremgang. Alle poster i bestyrelsen besat.
            Håndbold afd.
Meget dårlig fremmøde, kunne ikke besætte alle poster derfor ekstraordinær
            generalforsamling 11-2-2016.
             Skytte afd.
 begrænset fremmøde alle poster besat.
             Badminton afd.
begrænset fremmøde alle poster besat.

3:
         Da der mangler 2 til hovedbestyrelsen, blev der snakket om emner til posterne, nogle blev
            nævnt og skal derfor kontaktes. Der blev snakket en del om struktur og sammensætning af
            klubben, og mangel på opbakning i de forskellige afd. hvad gør vi fremover osv.

Hovedbestyrelsesmøde 6-1-2016 kl. 19.00

Deltagere  : Per Lyngsie, Bo Aagaard, Morten Meldgaard, Lasse Larsen, Egon Madsen,
Mia Plum Vinderskov, Pia Klarskov Jensen (ref.)
Afbud :  Marina Rasch, Susanne Jensen.

1.    Referat godkendt.
2.    Generalforsamlingerne.
A.    Fodbolden fremlagde deres budget, de andre afdelinger skal  sende deres hurtigt
      til Bo Aagaard. Der mangler også regnskaber fra flere afdelinger. Dette er ikke tilfredsstillende.
B.    Alle afdelinger skal have styr på hvem der går ud af bestyrelserne og hvem der skal ind.
C.    Alle afdelinger skal have styr på fremtidsplaner  til generalforsamlingen.
D.    Alle afdelinger skal have vedtægter + dagsorden klar til deres generalforsamling.
E.    Husk dirigent og evt. forplejning.

3.    Hovedgeneralforsamling.

A.    Hovedforeningens budget gennemgået og godkendt.
B.    Næstformand Egon Madsen er på valg, det samme er kasserer  Bo Aagaard.
      Sekretær, Pia Klarskov Jensen, er på valg for 1 år. Pia ønsker ikke genvalg.
C.    Nøgle brikker til styrketræningsrummet tilbydes alle betalende medlemmer , mod et depositum
      på 100 kr.
      Debat om fremtidens sammensætning af bestyrelser/hovedbestyrelse.
      Per Lyngsie vil undersøge muligheden for at få en fra DGI ud til klubben og se på
      strukturen/sammensætningen af klubben.

D.    Kaffe og kringle. øl og vand.

4.    Gymnastik afd.: Den 10-4-2016 er der gymnastik opvisning. En træner en blevet syg, der arbejdes på at
      finde en afløser.
      Håndbold afd. er startet på 2 halvdel af sæsonen.
      Fodbold afd.:  Mellem jul og nytår har man i samarbejde med DGI afholdt futsal skole i 3 dage.
      D. 20-1-16 afholder man træner/leder arr. hvor der i samarbejde med DBU bliver sat fokus på afd.
      værdier og strategier.  
    
5.    Næste møde 10-2-2016 kl. 19.00

Hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 21-10-15, referat
Deltagere : Lasse Larsen, Per Lyngsie, Marina Rasch, Egon Madsen, Mia Plum Vinderskov, Bo Aagaard, Pia Klarskov Jensen (ref.).
Afbud : Morten  Meldgaard og Susanne Jensen.

1:  Referat godkendt.
2:  Formanden orienterer om at mobile pay snart er oppe og køre. I følge dagspressen er der
    bevilliget penge fra kommunen til P plads,  rep. af hallens tag og at de vil købe jord til
    projekt Liv og Glade dage i 2017.
    Der arbejdes videre med klub liv Danmark.
    Klubbens gamle bærbare computer virker ikke mere, Per Lyngsie køber en ny.
3:  Klubfest den14-11-15. Der bliver ikke uddelt nogen priser i år.
4:  Venneansøgning fra alle afdelinger afleveres til Per Lyngsie senest 1-11-15 underskrevet
    fra afdelingernes formænd.
5:  Skævinge og Gørløse idrætsforeninger bruger hallen. Alle afd. skal huske at meddele til
    Per Lyngsie hvis de skal bruge hallen i skole ferien.
6:  Afd. håndbold har købt nye bolde til damerne. Da afdelingens gamle pokaler muligvis er
   gået tabt skal der købes nye pokaler. Afdelingen spørger om hjælp til deres økonomi.
   Afd. gymnastik har afholdt løb med 121 betalende løbere. Der er desværre et
   underskud på 8000 kr. Deres musik anlæg virker ikke som det skal. Gymnastikafd. har et
   ønske om at afholde 2-4 events om året i samarbejde med de andre afdelinger.
   Afd. badminton har fået 10 nye spillere.
   Kassereren har fået buget/bogføring fra alle afd. undtagen gymnastikafd.
7:  Juletræ opsætning  ved klubhuset blev diskuteret.
   4 fodbold stævner i DGI/DBU regi.
8:  Næste møde 6-1-16 kl. 19.00 i klubhuset.
   Alle afd. skal huske at medbringe budget for 2016.
    

Referat af hovedbestyrelsemøde 2-9-2015 kl 19.00.

Tilstede var Lasse Larsen, Morten Meldgaard, Bo Aagaard, Marina Rasch, Per Lyngsie, Egon Madsen.
Mia Plum Vinderskov.
Ej mødt Susanne Jensen.

1.
Referat godkendt og underskrevet.

2.           
Betaling med swipp bliver indført.
St. Lyngby IF tilmelder sig klubliv, Per undersøger hvilke butikker der er med i  ordningen.
Der har været en halvside annonce i  Hillerød posten.
Klubbladet ? Måske udgives 1-2 gange om året. Der mangler stof fra afdelingerne.
Skolen har klaget over de bygge materialer der ligger i skole gården, de skal fjernes.
Vandskade i hallen igen, der er løbet vand ned i opbevaringskasserne og det er gået  mest ud over gymnastikkens ting. Forsikringen dækker ikke pga for dårlig  vedligeholdelse. Per  taler med kommunen igen, der er brug for nyt tag.
Parkeringspladsen har Per stadig ikke hørt om men rykker igen.
Skydekælderen er helt færdig renoveret. Den er blevet flot og bliver godkendt i  denne mdr. af politiet.

3.
Afd. skal komme med et nyt budget 1-10-15 på bl.a. de ekstra penge de har fået fra  Vennerne. Ligeledes skal de komme med en ide på hvad de hver især vil bruge
pengene på da de ikke bare skal gå ind i de almindelige omkostninger men bruges
til noget fornuftigt alle kan få glæde af.
Vi har fået vort tilgodehavende fra kommunen til rengøring og kridtpenge.
Hovedkassen har modtaget 100.000 kr. fra banko afd.

4.
I
brugtagningsskemaer skal udfyldes snarest, De afd. der ikke har et,  får af Per.

5.
Klubben vil igen lave første hjælp kursus. Idrætsskade kursus. De forskellige Afd.
undersøger om det har interesse, også om det skal være en weekend eller hverdag,  meld tilbage inden 14 dage til Per.

6.
Alle skal melde tilbage hvis der noget der ikke er i orden både i omklædningsrum  hallen, baner, net osv. løbende.

7.
Håndbold afd. har muligvis 2 damehold i år. Da der er kommet spillere fra andre  klubber, der ikke havde nogen træner eller var nok til et hold. Herre holdet får ny  træner.
Gymnastik afd. har desværre måtte nedlægge 2 dansehold pga. manglende  træner.
Der er kun 3 tilmeldt puls og styrke, så hvis der ikke kommer flere inden for en  mdr. lukkes holdet.
Gymnastikken synes det er et stort arbejde at arrangere løbet og desværre er der  kun 34 tilmeldt men håber der kommer flere, da der helst skulle komme 75.
De har også fået 3 nye trænere.
Badminton er lige så stille startet op.
Fodbold Afd. tuneringen er godt igang. Der arbejdes på at få en klub konsulent som  skal hjælpe med opstart af nye hold og samarbejde med forældre.

8.
Proceduren for generel ansøgning hos vennerne for året 2016. Der skal afleveres en  ansøgning der er uddybet om ønsker og ideer og økonomi. Den skal afleveres  senest 1-11-15. til Per. Afd. får svar på deres ansøgning den 3. onsdag i nov. mdr.  2015.

9.
Der blev talt om at det kunne være muligt at betale kontant for kontingent, da der  er nogle der ikke har kort.
Husk aktiv fest 14-11-2015.

10.  
Afd. skal tænke over om hvem der skal have sportsprisen og hædersprisen til  næste møde.  Næste bestyrelse møde 21-10-2015.Referat af hovedbestyrelsmøde 17-6-2015 Kl. 19.00 i klubhuset.
Tilstede var : Per Lyngsie, Morten Meldgaard, Bo Aagaard, Marina Rasch, Karen Tommerup, Susanne Jensen, Pia Klarskov Jensen (ref.)
Afbud: Lasse Larsen.
Ej mødt: Egon Madsen.

1:
Referat fra møde 6-5-2015 er godkendt og underskrevet. Der mangler forsat referater fra generalforsamlingen og ekstraordinær generalforsamling.

2:
Kommunen har igen afslået parkering i skolegården. Men der er givet lov til vareindlevering via skolegården, Per Lyngsie har nøglen til bommen. Kommunen undersøger mulighederne for etablering af P-plads på det grønne areal. Alle partner er klar over at det er en hastesag.
Der har været møde i Liv og Glade dage, men der ventes stadig svar fra kommunen angående jord og budget.
Skydekælderen er næsten færdig, der mangler lidt småting, såsom at male når betonen er helt tør.
Husk oplæg fra alle afdelinger i Juli/August mdr. til klubbladet. Da der skal indrykkes aktivitets annonce i Hillerødposten og Halsnæs avis har Per lovet at tage kontakt til klubblad redaktionen ang. opsætning af annoncen.

3:
St. Lyngby IF er på fritidskortet, de fleste afdelinger er nævnt.

4:
Fordeling af haltiderne brude være på plads. Ibrugtagningsskema  skal være klar 1-9-15.

5:
Annonce om Sct. Hans kommer i Hillerødposten 19-6-2015. Hjælpere fra bestyrelsen skal møde Kl. 18.00 ved bålet.

6:
Programmer  fra alle afd. om vintersæsonen afleveres til Per Lyngsie 1-8-2015.

7:
Skytteafd. venter godkendelse  fra politiet efter deres renovering. Kassereren har modtaget penge fra kommunen. I fodboldafd.  har der været 60 børn og voksne til træning og spisning, stor succes, der kommer et lignende arrangement i August. Derudover skal trænere til inspirationstur om evt.  opstart af  babyfodbold. Så har 3 hold været til pinse cup med stor succes, skal gentages næste år. Der er kommet 2 nye 8 mands mål. 1 holdet er desværre rykket ned i serie 4. Der er styr på hold og trænere til efterårssæsonen.  Gymnastikafd. er ved at arrangere et stort motionsløb 12-9-15.

8:
Debat om hvorledes penge som børnehold selv tjener skal opbevares/procedure herfor. desuden blev der snakket meget om hvordan afdelingerne skal forholde sig når et hold skal rejse på længere turer, der skal finansielt støttes af St.Lyngby IF/Venner. Der er også en del usikkerhed i nogle afd. om hvordan/hvornår man skal/kan søge Vennerne om tilskud. Disse emner skal på dagsorden til næste møde. Per Lyngsie har lovet at fremskaffe mapper osv.  fra den afgående sekretær.

9:
Næste møde 2-9-2015.

Referat af hovedbestyrelsemøde 6-5-2015. Kl. 19.00

Tilstede var Per Lyngsie, Lasse Larsen, Morten Meldgaard, Marina Rasch, Bo Aagaard, Mia Plum Vinderskov (kom kl. 19.30) Pia Klarskov Jensen (ref.)
Afbud : Egon Madsen.
Ej mødt : Susanne Jensen.

1:  Udsat til næste møde.

2:   Vennerne holder jubilæumsfest 20-6-2015. Vi afventer om HB skal gøre noget.

Skydebanen: Der støbes bund + div. tømrerarbejde. Bunden maler vi selv.
Parkering: Der er stor mangel på p-pladser efter skolegården er lukket af. Der er   blevet søgt 2 gange om        dispensation til torsdagsparkering i skolegården, dette er blevet afslået.
Vi venter svar ang. etablering af p-plads på det grønne areal ved Arresøhus.
Projekt Liv og glade dage: Kommunen har projektet med på udvalgsmøde. Venter på svar om det kommer med på budget 16-19.
   
Rengøring: Renell Rengøring er startet 4-5-2015. De har brug for lidt tid til at "komme i bund" Det ser godt ud.
Banko: Banko afdelingen har brug for flere hjælpere. Det er i alles interesse at vi finder nogen. Afdelingerne opfordres til at find emner blandt medlemmer m.v.

3:  Med udgangspunkt i det ringe fremmøde til den ekstraordinære generalforsamling,  blev der drøftet hvad der kunne gøres for at få større opbakning til de fælles  aktiviteter. Der blev bl.a. efterlyst mere information fra HB til afdelingerne.   Ligeledes kan afdelingerne gøre mere i forhold til at informere deres medlemmer   om alt mellem himmel og jord. Afdelingsformændene opfordres til at fortsætte   debatten i deres afdelinger.

4:  Børneattester: De udfyldte attester afleveres til Per hurtigst muligt.

5:  Haltider: Vi har de samme rammetider i hallen. Afdelingernes endelige ønsker,   medbringes til næste møde.

6:  Økonomi: Det ser godt ud, de nye kassere er kommet godt igang med   regnskabssystemer.

7:   Sct. Hans. Bål taler : Morten har muligvis et emne som han spørger. Andre emner   er velkommen. Vi fortsætter med pølsevogn, bål, sang og snobrød. Det foreslås at   udvide med skumfiduser og mariekiks!

8:  Evt. Det regner stadig ned i hallen. Brugere af hallen skal huske at dokumentere når   det regner ind.          (billeder/dato) Disse sendes hurtigst mulig til Per der så kan gå   videre til kommunen.
Renovering af boldrum/lagerrum. Materialeoverslagspris på 11000 kr. blev   godkendt. Fodboldafd. Kan starte ombygningen.

Gymnastikafd. Løbehold fortsætter til den 20-6.
Håndbold damer bruger hallen på udvalgte torsdage frem til den 28-6

9:  Næste møde er onsdag 17-6-2015 kl. 19.00

Referat af hovedbestyrelsesmøde onsdag den 9. april 2014 kl. 19.00 i klubhuset

Tilstede:
Morten, Bo, Egon, Lisa, Marina, Per og Gitte.
Afbud:
Peter og Susanne.

1. Godkendelse af referater:
Ref. Fra d. 8.jan. og d. 19. feb. Godkendt. Ref. Fra Hovedgeneralforsamling er ikke godkendt.

2. Orientering fra formanden:

Der har været møde med skole+7eren, angående rengøring samt vores fælles områder. Der vil blive gjort     
rent i redskabsrum m.v. mandag d. 14/4. Derudover en debat om diverse bede udenfor. Skal de sløjfes hvis de ikke bliver vedligeholdt?
Vi kæmper videre. Men det er et dilemma da vi kun har brugsret og ikke vedligeholdelse ret! Det undrer at lærere + børn + forældre ikke bemærker den manglende rengøring!
Husk børneattester fra alle også bestyrelsesmedlemmer. Alle over 15 år.
Sankt Hans: Mandag kl. 19


3. Evaluering af hovedgeneralforsamling:

Godt møde – Fin stemning.
Der skal laves et nyt referat fra HG. Per kontakter Peter.
Ib er gået af fra bankospillerne. Fik overrakt blomster og ur ved sidste banko.
Josephine kommer næste gang til udkitning.

4. Oprydning:
 
Generelt: Oprydning i diverse depoter, omklædningsrum kan blive meget bedre.  

5. Haltider:
 
Hverdage / weekender: Vi har fået det vi har søgt om. Vi har fra kl. 16 – 22.45

6. Kiosk:  
 
Hvordan passer vi den når den ikke er bemandet? Kun afd. formændene går derind. Der  ligger en INFO-BOG hvor beløb skrives i med dato og underskrift.  

7. Indkøb:
  
Skal vi ”prøve” at koordinerer vores sportsindkøb? Vi handler ind afdelingsvis.

8. Afdelingerne:
Badminton:
Slutter 30/4
Gymnastik:
Evalueringsmøde d. 10/4. Der er udfordringer i forhold til at skaffe nye trænere.
Fodbold:
Spørger til ”Havedør” – Kommer i uge 22. Spørger til nye bænke – Per undersøger  priser. Morten nævner at der er en utæt hane i kælder.
Fodbold får/har et nyt registreringssystem via DBU.
Udendørsstævne d. 22. juni.
Målscore tavlen er på vej – kommer nok op i påsken.
Vedr. musik udenfor kan et anlæg som det gymnastikken anvender måske bruges.

9. Eventuelt:

Egon: Per skal sørge for færdiggørelse af omklædningsrum. Opsætning af plade.
Bo/økonomi: Alle de 3 nye kasserere er ført up to date. Fuldmagter fra de tidligere tages  retur. Vær opmærksom på i afd. at der max. Må være en kassebeholdning på 40.000,-
Der indkøbes en ny stander – Per.
Kalenderfunktion + samt bookning af klubhus til mødeaktivitet forsøges oprettet på  hjemmeside. Der opsættes kalender i klubhus med aktiviteter. Afdelingerne fører ajour.

10. Næste møde: 11/6 – kl.19


Referat hovedbestyrelsesmøde onsdag den 19. februar 2014 kl.19.00

Godkendelse af referat fra sidste møde
Ingen kommentarer fra de fremmødte
Udsættes

Afdelingsgeneralforsamlinger  Evaluering
Håndbold:  Godt besøgt
  Benjamin og Julie trådt ud af bestyrelsen
  Nye i bestyrelsen er Tine og Lasse
Badminton:  1 nyt medlem af bestyrelsen
Fodbold:  Godt fremmøde
  3 bestyrelsesmdelemmer på valg, alle 3 genvalgt
  2 nye suppleanter som man aktivt vil involvere i bestyrelsesarbejdet
Skytter:  1 nyt medlem af bestyrelsen
Gymnastik:  10 fremmødte, hvoraf kun 2 ikke er træner el. medlem af bestyrelsen
  2 medlemmer fortsætter – 3 stopper
Det lykkedes ikke at vælge ny bestyrelse, derfor afholdes ekstraordinær generalforsamling 20/2
Diskussion om hvad vi gør hvis der ikke vælges en ny bestyrelse for gymnastikafd.
Hvis der ikke vælges en ny bestyrelse lægges gymnastikken administrativt ind under hovedbestyrelsen, hvilket der så vil blive informeret omkring på hovedgeneralforsamlingen.
Formand Josephine og kasserer Christina fortsætter som "forretningsministerium" sæsonen ud Herefter vil der om nødvendigt blive indkaldt til endnu en ekstraordinær generalforsamling hvor afdelingen bliver lukket hvis der ikke vælges en bestyrelse

Hovedgeneralforsamling  26. februar 2014 kl. 19.00
Traktement Marina
Ordstyrer – Lars lundholm
Dagsorden – Per
Planer fremover – Tiltag imødeses gerne
Budget – Per trykker
Regnskab – Bo – mangfoldiggør?
Indkomne forsalg -JA, terrassedør i vinduesparti
På valg – OK

Nye aktiviteter – noget ifm. kræmmermarkedet i Hillerød ?
Børneattester  Vi skal have udført en ny omgang indhentning af børene      attester

Afdelingerne skal starte en ny omgang blandt deres trænere og ledere.

Indlæg fra trivselsgruppe  Fremlæggelse af oplæg

Ole+Josephine fremlægger præsentation af projektet med flytning af bane og anlægning af multibane mm.

Afdelingerne
Fodbold:
beder om tilskud til ny kridtmaskine da den gamle halter gevaldigt
Tilsagn (hvis afd. ikke selv kan klare via driften og pengene mangler i løbet af året)
Græsslåning – Morten snakker med kommunen vedr. tider der opleves store forskelle i tidspunkter, og dermed græslængden.

Gymnastik:
Redskabsrummet bliver ikke holdt ordentligt af skolen og 7’eren
Josephine har snakket med Henning og indkalder til et møde

Haltider   Ønsker for haltider sæson 2014/ 2015 inden 1. marts

Klubben får overordnet set samme tider for 2014/2015 med mindre vi søger om mere

Eventuelt

Conventus
Vi har én konto som benyttes af fodbold og gymnastik
Som std. indbetales til en konto med mindre hver afd. laver hver sin Conventus konto
De enkelte afd. kan bogføre hos hinanden når man har én konto
Aftalt at fodbold laver sin helt egen Conventus konto

Bo: Aftalte max. beløb på afd. konti
Evt. overskydende beløb overføres til hovedkonto

Skolen afholder fastelavn i hallen tors. 27/2, 17-20
Peter checker om tiden er korrekt da Idrætsforeningen ikke er blevet informeret.

Fastelavn på Arresøhus 2/3 kl. 14
Idrætsforeningen arrangerer sammen med Arresøhus
Idrætsforeningen afholder udgifterne i år

Næste møde
26/3, kl. 19 (aftalt på hovedgeneralforsamling)

Referat af hovedbestyrelsesmøde onsdag den 8. januar 2014 kl. 19.00

Tilstede:
Per, Egon, Bo, Susanne, Marina, Peter og Gitte.
Afbud:
Morten og Josephine.

1.
Godkendelse af referat
• Referat fra 16.oktober 2013 Godkendt.
• Bo vil have referat fra generalforsamling 2013 med underskrifter fra Per.

2.
Orientering fra formanden
• 45.000 fra Vennerne til hovedafdelingen. De støtter med det vi beder om. Alt hvad der søges om fra    
afdelingerne skal stadig lige vendes på HB.
• Rengøring er blevet bedre. Både kommune og rengøringsfirma er enige om at det var for mangelfuldt. Der er    
fortsat fokus på det.
• Juletræet holdt i en uge før det blev udsat for hærværk. Ledningerne blev klippet over. Men arrangementet    
med juletræstænding var en succes. Mange børn samt forældre.
• Invitation til et arrangement i Fr. borg hallen. ”Bliv en bedre talent udvikler” Per sender det ud til afdelingerne.
• Klubbladet kom ud, lidt tyndt, men ”folk” er glade for at have det i hånden.

3.
Generalforsamlinger
• Datoer:
• D. 21/1 – Fodbold – kl. 19
• D. 23/1 – Gymnastikken – kl. 19
• D. 27/1 – Skytterne – kl.19
• D.29/1 – Badminton – kl.20
• D.30/1 – Håndbold – kl. 18.30
• Hovedgeneralforsamling d. 26/2 kl.19
Per Laver og sætter plakater op.
• Afdelingernes budgetter – De kom i hus næsten til tiden.
• Afdelings bestyrelser: Vær forberedt. Hvem er på valg? Hvem er dirigent?
• OBS: Bo mangler medlemslister fra Badminton, Fodbold og Gymnastikken. Aktive pr. 31/12

4. Hovedgeneralforsamling

• Budget: Se bilag.
• Traktement: Kringle og chokolade ved Marina.
• På valg: Bo og Egon.

5. Økonomi

• Banko mangler en kasserer.
• OBS: Bo mangler regnskaber fra fodbold samt gymnastik.

6. Kommunikation

• Mellem os – Svar dog på de mail der kommer. Er det akut så ring.
• Os og medlemmer – 2 klubblade, juli og december. Nyt mål: Måske et nyhedsbrev på hjemmesiden.

7. Afdelingerne:

• Håndbold: Det står sløjt til med børnehåndbold. Der forsøges igen. Viljen er der.
• Skytterne: Får nyt ventilations anlæg samt nye lamper så det bliver lovligt.
• Badminton: De har det godt

8. Næste møde:
Onsdag d.19/2 kl. 19 i klubhuset.

9. Eventuelt.

Referat af hovedbestyrelsesmøde onsdag den 16. oktober 2013 kl. 19.00

Tilstede:
Per, Marina, Bo, Morten, Peter, Lisa, Egon og Gitte.
Afbud: Susanne?

1. Godkendelse af referat

• Referat fra 21/8 og 29/5 er godkendt.


2. Orientering fra formanden

• Jvf. Sidste ref. Så mangler der opdatering af hjemmesider. Det skulle ske inden 1. september. Hjemmesider skal opdateres nu. Det gælder alle afdelinger.
• Der skal strammes op i forhold til afbud. Send en suppleant hvis man er forhindret.
• Udendørs fitnes: Leverandør fraråder placering i skolegården. Da der ikke kan findes en acceptabel løsning sættes sagen i bero indtil evt. baneplacering foreligger.
• Klubbladet: Er ikke udkommet da der intet var indleveret. Der vil i stedet udkomme et julenummer. Deadline for indlevering er d. 20. nov. Det vil udkomme på papir 1. dec.
• Rengøring: Der har været møde med Hillerød kommune. Kommunen har ved selvsyn konstateret at rengøringen er mangelfuld. Det er et problem at hverken skole eller 7eren gør opmærksom på problemet.
• Omklædningsrum (nr. 3) – Der kommer nye fliser op.


3. Indstillinger til sportspris og hæderspris

• De er fundet.


4. ”Venne ansøgning” inden 1. november

• Ansøgninger skal være Per i hænde inden 1. nov.


5. Julearrangement

• Julearrangement afholdes d.29/11.
• Der serveres gløgg og æbleskiver. (Kioskdamerne)
• Der tændes juletræ, udenfor.
• Der arr. Sløjfer om armen der udleveres til gymnastik, som en husker.


6. Afdelingerne

• Håndbold: Træning er startet. Der er et herre og et dame hold. U12 piger er knap nok. U7-8 piger er så småt i gang. Ledig tid om tirsdagen 17-18. Måske er Dommerklubben aktuel?
• Fodbold: FUTSA arrangement på søndag – Kamp kl. 16.30. Der er et vinsmagnings.  arr. D. 7/11. Ungdomsafslutning d.26/10. Man har fået de tider der er søgt om på kunstgræs i Hillerød. Og de bliver brugt. Forslag om at crossfit bliver for alle.
• Badminton: Der er ledige tider fredag ml. 18-20. En ny model for tilmelding samt betaling er i støbeskeen.
• Gymnastik: Det går strygende. Man vil gerne have tiden om mandagen forlænget til kl. 18.10. Det er ok.
• Der er problemer omkring conventus. Flere afd., og flere konti. Bo kigger på det i nov.
• Forslag om at anvende Mobilpay eller SVIP. En ide til kioskpigerne.
• Banko har foreløbig givet 150.000,-
• 30.november skal der være bogført i afdelingerne..
• Bill. Til AKTIVFEST kan købes hos formændene til 225,-


7. Næste møde

• Onsdag d 4/12 kl. 18.30 i klubhuset.


8. Eventuelt

• Vores rengøringsdame er under OBS.
• Tasker i omklædningsrum bør fjernes. Skal ikke overnatte til næste træning.


Orienteringsbrev fra hovedbestyrelsesmøde d.21. august 2013
Godkendelse af referat

Ref. Fra 17. april mangler, skal sendes til Gitte. Ref. fra 29. maj er ikke godkendt.
Dato er forkert.

Orientering fra formanden

 • Omklædningsrum:

Der er skiftet fliser, loftet, lavet lydanlæg samt ventilation.
Nu er der vandskade.
Kommunen er orienteret og der skal skiftets blandingsbatteri.
Der er leveret 2 nye fodbold mål fra kommunen.

 • Rengøring:

Nyt rengøringsfirma. Vi bliver orienteret af skolen om hvordan og hvornår der bliver gjort rent. Vi skal være opmærksomme på rengøring efter harpiks.

 • Dragter.

Der er købt 146.
Vores postkasse bliver ikke tømt af pedel længere. Per gør det.

 • Sankt Hans.

Ændring af tidspunkt betød at der kom mange nye børnefamilier. Godt arrangement.
I uge 38 – 19/9 er der et arr. Så ingen gymnastik.

 • Brandsyn:

Vi har fået en anmærkning. Ting under trappen skal væk.
Borde og stole i depot.
Kopimaskinen flyttes op
Kiosktøserne tages med på råd vedr. fryser.

 • Styrketræningsrum:

Har fået nye maskiner for ca. 40.000 kr. De gamle er solgt for 1000,-
Webmaster orienterer på hjemmesiden.

 • Foreningsliv.

Debat vedr. forskellige arrangementer som mangler opbakning. Det gælder – Foredrag, førstehjælp og Vennetur.
Nyt initiativ er: Julearrangement. d. 29/11.
Josephine kontakter skoleleder, Henning.
Per arr. Juletræ

 • Arrangementer.

Kræmmermarked.
Vi omsætter for max. 5000,- Det kræver 1 uges arbejde at sætte op og tage ned. Det er meget svært at få nogen til at stå for opgaven. Så derfor er vi ikke tilstede ved Kræmmermarked.
Sommer tur med vennerne.
Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 1/9.
Klubfest.
16. november. – der bliver underholdning.

 • Førstehjælp.

Aflyst. Kun 5 er tilmeldt. Man kan selv henvende sig til DGI. Vi opfordrer trænere og ledere.

 • Referater.

Der skal laves et fra Generalforsamlingen.
Der skal laves et orienteringsbrev fra afdelingernes bestyrelsesmøder som ligeledes lægges ud på hjemmesiden.

 • Klubbladet.

Opfordring til medlemmerne om at læse bladet på hjemmesiden. Per orienterer når det er klar.

 • Hjemmesiden.

Alle afdelinger skal opdateres. Deadline 10. september.

 • Afdelingerne:

 • Fodbold.

Der er fundet en ny træner til 1. holdet: Lars Wodscou. 2. holdets træner er Ole.
Arr. For U-11 spillere hvor de trænede med andre klubber var en succes.
Man forsøger at flytte 3.halvleg til kiosken.

 • Håndbold.

Damerne er lige startet træning. Ligeledes de små + U-12. Tunering starter primo oktober.

 • Badminton.

Træning startet.

 • Gymnastik.

Ferie til 1. september.
Ny mandlig træner ansat.
D. 17. september kommer Dansk Skoleidræt og laver program.
Minihjælper får ikke gratis kontingent.
Kioskpigerne er i kiosken tirsdag og torsdag.

 • Eventuelt.

 • Madsens afd. – Der indkøbes en gril, hvis John vil være ansvarlig. Der skal findes et opbevaringssted.

 • Josephine. - Vil afdelingerne ikke sende en suppleant hvis man selv er forhindret?

 • Bo. - kigge på conventus så alle kan anvende det.

Skal der købes nye bænke til udenfor omklædning? Madsen undersøger pris.
Udendørsarealer. Hvornår klippes der græs? Per undersøger.
17 eller 24. oktober er der vinsmagning. Mere info kommer.
Skal der laves ny ansøgning til benyttelse af kunstgræs banen? Per tager aktion.
Tv skal have et nyt kort. Det er nu opdateret.
Har hovedforeningen et formål samt et værdigrundlag? Ja det er formuleret i vedtægterne. Skal det revurderes?
Udendørs fitness. Hvad sker der? Peter følger op og kontakter Karen

Næste møde d. 16. oktober 2013 kl.16

Orienteringsbrev hovedbestyrelsesmøde d.29. maj 2013
Godkendelse af referat – Udsat.

 • Orientering fra formanden

Per til møde med skole, SFO, skolebestyrelse
Nyt rengøringsfirma pr. 1/7: Forenede Rengøring. Skolen vil forsøge at fremskaffe udbudsmateriale --> hvad skal der laves
Parkeringsforbud i skolegården døgnet rundt. Håndhæves ikke.
Ungdomsklub mandag+onsdag aften drøftet. Klubben ved at der er problemer.
Rygning i skolegården nævnt - ofte skodder på fliserne
Skolen vil igangsætte aktiviteter i dyrehaven
Politikere inviteres vedr. udendørs fitness. Invitér: skoleledelse, skolebestyrelse, Vennerne, ST. Lyngby IF bestyrelse, 7'eren
Ca. 120 klubdragter solgt sidste uge. Ekstra dato 6/6, 17.30 -19
Per har mailet med Hillerød kommune vedr. udendørs mål, som er i sørgelig forfatning

 • Evaluering af Hovedgeneralforsamling

Godkendelse/udarbejdelse af referat

 • Nyt fra afdelingerne.

Håndbold har en udfordring i at få et damehold til næste år. Dameholdet mangler spillere.
en der er sommer håndbold for damer og piger.
Badminton har ferie.
Fodbold. Fint med ungdomshold, mange til træning. Der er stævne d. 8/6. Hos Seniorerne går det også godt. Der arbejdes på træner situationen.
Gymnastik har 2 hold der fortsat træner. Der er fundet trænere til næste sæson. Der søges stadig efter en instruktør til zumba/danse hold. Men da det skal være en med certifikat er det svært.

 • Omklædningsrum.

Egon indhenter priser på murer, hvorefter der laves et overslag.
Budget 75.000.
17/6 starter nedrivning

 • Styrketræningsrum.

3 nye maskiner koster 25.000 inkl. Levering.
De skal fjerne de gamle maskiner.
Egon tager aktion.

 • Sankt Hans.:22/6 kl. 19

Vi forsøger i år at starte kl. 19 for at til gode se børnefamilierne.
Teltet op og pølsevognen vil være åben.
Fælles arrangement med vennerne.
Det bliver til noget.
Uge 35: Kræmmermarked – Vi vil være der med kaffeteltet som vi plejer.

 • Førstehjælp.

25/8. Josephine orienterer via mail og laver invitation til trænere og hjælpere.

 • Arrangement af FUTSAHL d.27 28 og 29. dec.

Morten vil gerne reservere Hallen. Per søger.

 • Udendørs fitness

Status: Inden en måned skal der findes en placering. Derefter møde med kommunen. Planen er at vi vil gøre det selv. Det skal være inden for et år.
Næste møde. 21. august 2013 kl. 19.

Referat af Hovedgeneralforsamling
Onsdag d. 27. februar 2013 kl. 19.00

Valg af dirigent: Lars Hansen.

 • Formandens beretning ved Per Lyngsie:

Idrætsforeningen har 508 medlemmer inkl. 64 til styrketræning.
Der er afholdt 6 Hovedbestyrelsesmøder.
Følgende arrangementer er afholdt: - Fastelavnsfest, Dilletant, Sankt Hans fest, Hillerød kræmmermarked med kaffetelt, samt loppemarked.
Det blev ikke til nogen fælles udflugt med vennerne.
Klubfest hvor der blev uddelt sportspris til Martina Spencer og hæderspris til Ole Jensen.
Møder med skole vedr. behandling af fællesområder, rygning samt rengøring.
Møder med kommunen vedr. rengøring, da niveau ikke er sat op selvom der nu spilles med harpiks.
Information på hjemmesiden kan blive meget bedre. Dette gælder både hovedbestyrelse samt afdelinger.
Derefter takkede Per Lyngsie alle samarbejdspartnere.

 • Spørgsmål til formandens beretning:

Hvordan kan det være at andre afdelinger ikke sørger for at lægge dagsordner samt referater på hjemmesiden? Der opfordres til det.
Hvordan synes HB at det går med rengøringen efter at man selv står for det? Opfordring til HB: Kan det gøres anderledes? Gymnastik afd. Opfordrer til at dokumentere med billeder.
Man havde forventet fremmøde fra HB ved arrangement vedr. overrækkelse af medalje i skytte afd.

Afdelingsformændenes beretning:

 • Gymnastikformanden ved Josephine: Det har været et godt 2012. Mange nye trænere og mange nye hold til både børn og voksne. Færre hold til næste år men med flere børn på hvert hold.

Der er afholdt: Spring weekend med Kregme, Opvisning i FB – hallen, Zumba Event, DGI Idrætskaravane var forbi til arrangement med skole og SFO.
Derudover så takkede formanden for støtte fra vennerne samt tak til alle trænerne.

 • Spørgsmål fra forsamlingen: Der var stor ros til den opdatering man får via mail – men en opfordring til at bruge hjemmesiden mere.

 • Skytteformanden ved Susanne: Ved DM fik vi en danmarksmester samt en bronzemedalje. . Ved kommuneskydning blev det til en 2.plads. Som noget nyt er der indført at der nu kåres en klubmester.

Afslutnings arr. Blev afholdt med tilskud fra vennerne.
16-17 marts skal 10 børn til DM.

Ingen spørgsmål fra forsamlingen.

 • Fodboldformanden ved Morten: Der er afholdt 8 møder. Man har fået kunstgræs i loppehallen, tak til vennerne for at gøre det muligt at komme indenfor i de kolde måneder.

U9 – blev Sjællandsmestre.
Ungdomshold har været til mange stævner.
Der er afholdt FIVE A SIDE for børn som var en stor succes.
Fodboldhistorie er kommet på hjemmesiden.
Derefter takkede formanden alle aktive, trænere, dommere.

Ingen spørgsmål fra forsamlingen.

 • Badmintonformanden ved Marina: 2012 startede med 40 medlemmer hvorefter det dykkede med 20. Men ved udgangen var der kommet 10 nye medlemmer. Der er afholdt diverse små turneringer i afdelingen.

Ingen spørgsmål fra forsamlingen.

 • Håndboldformanden ved Peter.

Der er 27 voksne og 26 børn i afd. På ungdomssiden har man lave e samarbejde med Skævinge for U12 piger.
Der har været besøg fra SHF ungdomskaravane til et arrangement. Der er samarbejde med Nordsjællands Håndbold. Hvor man har fået et antal sæsonkort som kan benyttes hvis man er interesseret i at se diverse kampe så kan de rekvireres hos Peter. Samarbejdet udmunder sig i bl.a. kursus arrangementer.
Derefter takkede formanden vennerne samt HB for økonomisk støtte.

Ingen spørgsmål fra forsamlingen.

 • De reviderede regnskab fremlægges: v. Per Lyngsie.

Spørgsmål fra forsamlingen;

De 30.000 til rengøring fremgår ikke af regnskab.
Det er uoverskueligt at indtægt fra klubtrøjer ikke fremgår.
Parabol er dyr – Vil man bruge så mange penge på det?
Hvilken fordelingsnøgle har man i HB? HB støtter med det afd. beder om.
Kan man få flere reklamer indtægter? HB opfordres til at sende opkrævninger.

 • Budget og foreningens planer fremover v. Per Lyngsie (se bilag)

Kommentarer samt spørgsmål fra forsamlingen:

Godt at der sker noget i kælderen.
Hvad skal der til for at, styrketræningsmaskinerne kan blive mere tidssvarende?
Hvordan får man et klubblad med posten? Man kontakter Per eller bestyrelsen.
Der opfordres til flere reklamer i klubbladet.
Der spørges til plan for udendørsfitness, samt hvad det indebærer? Det er robuste materialer der bliver anvendt. Der findes ikke noget lign. i området. Det bliver tilgængeligt for alle.
Kunne der laves mageskifte vedr. jord?
Kunne kommunen stille jord til rådighed? Kan skolegården evt. anvendes?
Der opfordres til at der annonceres i ugeavis og lign. For at gøre opmærksom på vores eksistens i nærområdet, nu da klubbladet ikke længere bliver husstandsomdelt.
Ros til klubblad – det er godt.
Hvad skal det koste at annoncere i klubbladet da det ikke udkommer på samme måde som før?
Hvad gør man for at gøre tilflyttere opmærksom på vores eksistens?
Hvorfor tændes bålet så sent til Sankt Hans? Opfordring til at tænde det tidligere, lav evt. et børne bål!
Det er et ønske at få skillevæg i hal – Der er ansøgt, men prisen er omk. ½ million. Kunne det være en mulighed at anvende Arresøhus til gymnastik?
Det er pinligt at omklædningen ser ud som den gør: Det er møde i uge 10, derefter tages stilling til om udgiften evt. kunne deles mellem kommune, venner samt forening. Skal der bruges ekstra stort beløb indkaldes der til ekstra generalforsamling.

Indkomne forslag:

Forslag 1 – Fra Ole M. Jensen. Det foreslås at der tilbydes at medlemmer kan købe klubdragt for en pris af 100.- Kr.
25 for 7 undlod at stemme – Forslag er vedtaget.
Forslag 2 – Fra Ole M. Jensen. Det forslås at St. Lyngby IF hovedbestyrelse pålægges at undersøge mulighederne for etablering af foreningsfitness i Arresøhus’s restaurantlokale.
Udvalg bestående af Ole Jensen nedsættes. 25 for 7 undlod at stemme. Forslag vedtaget.

Fastsættelse af kontingent.
Det vedtages at fortsætte uforandret.
Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen er genvalgt.

 • Evt.

Unge mennesker chikanerer medlemmer i hallen. Hvad gør vi? Hvis nogen føler sig utrygge må der i sidste instans kontakte politi.
Jens(ny formand for vennerne) vil gerne en større form for dialog samt se dem der søger vennerne om økonomisk støtte. Der bliver lagt op til flere møder mellem venner, afdelinger samt hovedbestyrelse.
Der opfordres til at bruge afdelingerne noget mere så der ikke samles il bunke af specielt de negative kommentarer på hovedgeneralforsamlingen.
Der opfordres til at vennerne gør mere for at gøre sig synlige i nærmiljøet. Måske en hjemmeside?
Aktivfest er for ensartet - Er hovedbestyrelsen gået helt i stå?
Der opfordres til ikke at skære i de sociale aktiviteter.
Det kritiseres at Hovedbestyrelsen har mangel på tiltag og visioner.
Kiosken fungerer ikke - hvordan findes der en løsning?

Der var i alt 32 fremmødt.

Info fra hovedbestyrelsensmøde afholdt d. 24.oktober 2012

Tilstede: Per, Bo, Egon, Peter, Marina, Morten, Jens og Gitte.
Afbud: Susanne
Orientering fra formanden:
- Debat med kommunen vedr. haltider. Der foreligger måske en mulighed for nogle flere haltider.
- Formanden er rykket vedr. træningstider på kunstgræsbanen. Der skal gives svar fredag d. 26/10
Venneansøgninger:

- Fodbold ca. 110.000
- Håndbold ca. 22.000
- Gymnastikken ca. 54.000
- Skytter ca. 16.000
- HB ca. 30.000
- Rammebevilling 25.000 til styrketræning
Klubbladet:
- Diskussion omkring hvordan distribuerer vi bladet??
- Klubbladet fortsætter i trykt oplag året ud.
- Debatten sættes i gang på det digitale medie – Hjemmesiden bruges.
Klubfest:
- A) Hæderspris: Afsløres til klubfest.
- B) Sportspris: Afsløres til klubfest.
Anlægsønsker til kommunen:
- Ændring af udendørsareal så der eventuelt kan blive plads til fitness udendørs.
- Renovering af omklædningsrum og etablering af ventilation
- Skillevæg til hal r renovering af rekvisitrum – udvidelse med indskudt etage
- Outdoorfitness.
Afdelingerne:
- Håndbold: Der samarbejdes med Skævinge. U12 piger og drenge fungerer flot.
- Fodbold: Ønsker generalforsamling lørdag d. 26/1-2013.
- Ungdomsafslutning med 50 tilmeldte til FIVE A SIDE + 100 til spisning.
- Ny 1. Holdstræner : Barny – kontrakt for 1½ år.
- Nytårskur – Mulighed for at alle kan komme til at spille badminton?
- Badminton: Lidt tilbagegang i medlemmer – ledige baner ml 20 og 21.
- Gymnastik: Fin start på sæson – faldende tal på springhold, 4-6 kl.
- 1/1 - 2012 skulle vi have 30.ooo til rengøring fra kommunen – men de er ikke kommet. Per tager aktion.
- Datoer Generalforsamlinger: Håndbold 27/1 2013 – Badminton d. 30/10 2013 – Fodbold 26/1 2013
7. Evt.
- Det blev påtalt at dagsordner og referater fra afdelingerne og så skal på hjemmesiden.
- Debat: Skal der oprettes et børne/unge råd?
- Fodbold: U8+U9 har overnatningsarr. D. 24. november.
- Vennetur. Peter tager ideen op med en fælles begivenhed sammen med vennerne. Ideer modtages.
Næste møde: 29/11 2012 kl. 19.

Info fra hovedbestyrelsensmøde afholdt d. 13. juni 2012

Tilstede: Per, Bo, Egon, Julie, Henrik, Josephine, Marina og Gitte.
Afbud: Susanne og Peter.

Orientering fra formanden:

Samarbejdsmøde med skole, SFO og St. Lyngby IF.: Beredskabsstyrelsen har nedlagt forbud mod parkering i skolegården, pga. Brandvejsadgang. Der vil komme skilte op.
Sandkassen må IKKE benyttes som toilet.
SFO har mulighed for at søge tilskud til en multibane. Vi bakker op.
Sankt Hans
:
Program er lavet. Se klubbladet.
Der bliver indkøbt 100 bøffer + Frankfurtere.
Der bliver opsat plakater.
Klubtrøjer:
Pris: Str. smal og nedefter kr. 50 – Str. Medium og op kr. 100
Der arbejdes på at bestilling og betaling kan foregå i en arbejdsgang på hjemmesiden.
Trøjerne er til salg inkl. Alle tryk og i de farver som det fremgår af hjemmesiden.
Haltider:
Vi er blevet pålagt at finde 2-4 lektioner til Hillerød Håndbold. Dette er muligt i tidsrummet: Tirsdag kl.21.15-22.45 eller fredag kl.16-17.30
Udendørs fitness:
Der er opbakning til at arbejde videre med projektet.
Placering bør ikke ligge ved hal 2.
Sommer tur:
Det er konstateret at der ikke er bred opbakning til arrangementet.
Kan man gøre noget andet for at anerkende trænere, hjælpere m.m.?
Der arbejdes med et fællesarrangement.
Afdelingerne:
Fodboldformand: Rykker for ansøgning af nye mål.
Der ansøges om riste til rensning af fodboldstøvler ude ved hegn.
Gymnastikformand: Vil gerne have nogle lørdage til aktiviteter. Per og Josephine koordinerer.
Gymnastikken har et ønske om en længere "airtrack" Man kunne evt. sælge den gamle. Josephine undersøger pris.

Opdateret 19.01.2022
Tilbage til indhold